gppt
Stt Linh mục Giáo xứ Ngày sinh Thụ Phong LM
         1              Giuse Nguyễn Hữu An Kim Ngọc 20/3/1967 8/9/2000
         2              Giuse Nguyễn Kim Anh Tân Lý 12/2/1955 29/9/1992
         3              Phêrô Nguyễn Xuân Anh Long Hương 6/7/1954 22/2/2006
         4              Giuse Bùi Ngọc Báu NHPT 10/5/1937 26/5/1967
         5              Phaolô Nguyễn Trọng Báu Giuse 1/1/1977 29/6/2011
         6              Phêrô Nguyễn Văn Bình Nam Hà 29/11/1977 29/6/2011
         7              Dom.Cẩm Nguyễn  Đình Cẩm NHPT 15/9/1936 26/6/1965
         8              Phêrô Phan Ngọc Cẩm Phan Rí Cửa 20/7/1946 17/3/1994
         9              Antôn Trương Ngọc Cảnh Nghị Đức 1/1/1970 24/5/2012
      10              Giuse Nguyễn Thanh Cảnh Hồng Liêm 29/6/1971 24/5/2012
      11              Phêrô Đặng Hữu Châu Đakai 25/6/1967 15/8/2007
      12              Tôma Nguyễn Hải Châu Vinh Thủy 22/12/1971 29/6/2011
      13              Phêrô Đinh Đình Chiến   10/2/1950 17/3/1994
      14              Giuse Nguyễn Văn Chữ Thanh Hải 5/7/1944 12/5/1974
      15              Giacôbê Tạ Chúc Gia An 6/8/1968 1/5/2004
      16              Phêrô Nguyễn Thiên Cung CV Nicola 14/1/1947 04/5/1975
      17              Giuse Đinh Vĩ Đại TGM 15/12/1949 21/11/1975
      18              Phêrô Nguyễn Hữu Đăng NHPT 29/12/1930 31/5/1960
      19              Antôn Vũ Ngọc Đăng NHPT 1/9/1937 26/5/1967
      20              Giuse Trần Đức Dậu CV Nicôla 10/12/1945 17/12/1972
      21              Giuse Mai Ngọc Dụ Saigon 16/7/1954 26/6/1998
      22              Phêrô Trần Đình Dũng Phan Rí Cửa 26/10/1983 10/12/2014
      23              Gioan Trần Lữ Đô Vinh Tân 26/4/1980 10/12/2014
      24              Nicolas Huỳnh Đức Phú Hội 14/8/1969 1/5/2004
      25              Phaolô Hoàng Đức Dũng Tư Tề 20/11/1971 1/5/2004
      26              Giuse Nguyễn Tiến Dũng Dakim 2 14/3/1972 29/6/2011
      27              Fx. Đinh Tiên Đường Hiệp Đức 13/11/1946 15/4/1975
      28              Phêrô Nguyễn Hữu Duy Mũi Né 26/3/1972 8/9/2000
      29              Gioan Nguyễn Kim Cù Mi 18/8/1956 15/8/2007
      30              Giuse Lê Minh Long Hương 08/6/ 1981 10/12/2014
      31              Gioan Hoàng Huỳnh Hải Hiệp An 26/3/1980 10/12/2014
      32              Phêrô Nguyễn Thanh Hải Đức Thắng 22/8/1972 29/6/2011
      33              GB Nguyễn Trường Hải Đồng Tiến 18/2/1970 29/6/2011
      34              Phêrô Phạm Tiến Hành NHPT 18/11/1930 31/5/1960
      35              Phaolô. Nguyễn Văn Hạnh Võ Xu 20/12/1957 22/2/2006
      36              Tom. Nguyễn Ngọc Hảo Du học Mỹ 06/10/1970 6/12/2002
      37              Gioan Nguyễn Văn Hảo Hồ Thắng 15/3/1944 12/5/1972
      38              Giuse Nguyễn Văn Hiên Gio Linh 10/8/1954 22/2/2006
      39              Phêrô Nguyễn Viết Hiền NHPT 12/5/1938 31/5/1966
      40              Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp Hiệp Đức 19/9/1981 10/12/2014
      41              Tôma Nguyễn Văn Hiệp Du học 14/3/1976 24/5/2012
      42              Phaolô Trần Trọng Hiếu Đồng Kho 5/5/1974 29/6/2011
      43              Giuse Lê Văn Hiếu Chính Toà 01/5/ 1976 10/12/2014
      44              Phaolô Nguyễn Thái Hinh Ma Lâm 21/12/1976 25/4/2013
      45              GB. Lê Xuân Hoa NHPT 23/4/1926 19/7/1959
      46              GB Hoàng Đại Hoàng Mê Pu 13/5/1976 29/6/2011
      47              Giuse Nguyễn Công Hoàng Mẹ T. Chúa 23/2/1971 11/11/2009
      48              Phaolô Hoàng Phương Hoàng Khiết Tâm 12/6/1971 24/5/2012
      49              Dom. Nguyễn Văn Hoàng TT. TàPao 5/3/1968 17/3/1994
      50              Gioakim Phạm Văn Hoạt Thanh Xuân 3/5/ 1980 10/12/2014
      51              Antôn Nguyễn Thế Học TGM 4/5/1972 11/11/2009
      52              Phêrô Nguyễn Huy Hồng Vô Nhiễm 23/4/1946 17/3/1994
      53              Phaolô Nguyễn Bá Huân Thánh Mẫu 25/1/1974 24/5/2012
      54              Fx. Đinh Quang Hùng Hà Văn 15/3/1950 22/2/2006
      55              Micae Hoàng Minh Hùng Tầm Hưng 5/3/1952 22/2/2006
      56              Fx. Hồ Xuân Hùng Fatima 20/3/1971 22/2/2006
      57              Giuse Trương Văn Hùng Tin Mừng 10/7/1967 24/5/2012
      58              Giuse Hồ Sĩ Hữu Vinh Tân 1/11/1949 15/8/1991
      59              Giuse Nguyễn Việt Huy Tinh Hoa 15/12/1949 01/6/1990
      60              G. M. Vianey Dương Nguyên Kha Du học Mỹ 16/7/1978 24/5/2012
      61              Antôn Hồ Tấn Khả Thọ Tràng 6/2/1963 06/12/2002
      62              Giuse Nguyễn Đức Khẩn Hiệp Nghĩa 10/8/1953 19/2/1998
      63              GB. Hoàng Văn Khanh Thanh Xuân 3/8/1947 24/6/1975
      64              Pheâroâ Traàn Duy Khanh Hoà Vinh 12/9/1978 25/5/2013
      65              Phêrô Đào Thanh Khánh Du học Áo 8/4/1975 11/11/2009
      66              GB. Nguyễn Đình Khôi Hiệp Tân 29/10/1972 15/8/2007
      67              Phêrô Trần Thiện Khuê Huy Khiêm 25/3/1973 24/5/2012
      68              Aug. Nguyễn Văn Lạc Bình An 10/1/1947 12/5/1974
      69              Giuse Nguyễn Anh Lâm Thuận Đức 26/7/1976 24/5/2012
      70              Phêrô Hoàng Vĩnh Linh Tân Tạo 10/6/1949 2/5/1996
      71              Giuse Lê Văn Linh Đa Kim I 9/12/1967 24/5/2012
      72              Phaolô Nguyễn Văn Linh TàMon 20/7/1969 6/12/2002
      73              Phêrô Nguyễn Châu Linh Phước An 29/2/1968 1/6/2010
      74              GB. Trần Ngọc Linh Sông Luỹ 12/8/1974 24/5/2012
      75              Aug. Nguyễn Đức Lợi Du học Mỹ 17/7/1966 27/8/1998
      76              GB. Ngô Đình Long Đông Hải 1/1/1971 1/5/2004
      77              Giuse Nguyễn Thành Long Rạng 15/2/1972 15/8/2007
      78              Phaolô Lê Quang Luân Vinh Hưng 25/12/1943 7/6/1990
      79              Giacôbê Nguyễn Minh Luận Thánh Tâm 7/8/1973 15/8/2007
      80              Phêrô Võ Tấn Luật Lương Sơn 12/3/1969 06/12/2002
      81              Giuse Nguyễn Văn Lừng CV Nicolas 28/11/1950 31/5/1990
      82              Antôn Trần Văn Lựu Đức Phú 15/12/1953 29/12/2001
      83              Giacôbê Tống Thành Luyến La Dày 15/6/1977 24/5/2012
      84              Giuse Phạm Xuân Mạo Long Hà 12/4/1975 11/11/2009
      85              Phêrô Ngô Công Minh Ba Bàu 1976 29/6/2011
      86              Fx. Nguyễn Quang Minh Tánh Linh 6/10/1966 27/8/1998
      87              Phaolô Nguyễn Văn Ngụ Vinh Phú 16/6/1949 15/8/1991
      88              Philiphê Lê Trọng Phan NHPT 21/3/1935 4/6/1965
      89              Fx Traàn Vaên Phi Hà Văn 4/2/1979 25/4/2013
      90              Phêrô Hoàng Phồn Võ Đắt 13/1/ 1985 10/12/2014
      91              Anrê Lương Vĩnh Phú Bình An 25/12/1966 27/8/1998
      92              Phêrô Nguyễn Tri Phương Phú Lâm 10/1/1976 29/6/2011
      93              FA. Nguyễn Đức Quang Đaguri 4/10/1953 29/9/1992
      94              Phêrô Nguyễn Văn Quang Phaolô 12/8/1969 22/2/2006
      95              Gb. Trần Thái Quốc Chính Toà 14/6/1981 10/12/2014
      96              Giuse Ngô Đình Quý Gia Huynh 20/6/1974 29/6/2011
      97              Fx. Phạm  Quyền Chính Tòa 16/5/1943 17/12/1972
      98              Giuse Phạm Hoài Sâm Mân Côi 25/6/1972 24/5/2012
      99              Phêrô Nguyễn Đình Sáng TGM 15/5/1954 29/9/1992
   100              Giuse Nguyễn Văn Soi TGM 5/3/1969 06/12/2002
   101              Phêrô Đỗ Sự Đá Dựng 10/6/1969 14/1/2005
   102              Fx. Đặng Hùng Tân Ma Lâm 23/8/1965 8/9/2000
   103              Phêrô Hồ Đức Thắng Hòa Thuận 25/8/1966 14/1/2005
   104              Stêphanô Bùi Vi Thành Phục Sinh 12/12/1978 24/5/2012
   105              Giuse Nguyễn Anh Thi Du học Ý 10/2/1971 14/5/2011
   106              Giuse Hồ Văn Thiện NHPT 7/3/1949 17/3/1994
   107              Antôn Nguyễn Bá Thiện Đức Tân 11/8/1972 15/8/2007
   108              Phêrô Hoàng Văn Thinh Tân Lập 5/6/1949 2/5/1996
   109              Giuse Phạm Thọ Chính Tâm 15/3/1960 27/8/1998
   110              Gioan Trần Văn Thức ĐCV Xuân Lộc 5/12/1962 8/9/2000
   111              FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương Suối Nhuôm 10/4/1972 24/5/2012
   112              GB. Trần Văn Thuyết Võ Đất 16/1/1953 15/8/1991
   113              Phêrô Nguyễn Văn Tiến Phú Hài 15/3/1945 19/12/1974
   114              Phaolô. Hoàng Kim Tốt Vinh Lưu 5/11/1957 29/9/1992
   115              Phaolô Nguyễn Ngọc Trác Thanh Hải 23/10/1985 10/12/2014
   116              Giuse Bạch Kim Tri Cà Tang 14/6/1966 22/2/2006
   117              Micae Cù Đức Trí Vũ Hòa 7/10/1971 22/2/2006
   118              Phêrô Vũ Nhật Trí Tân Châu 01/4/1975 11/11/2009
   119              Phêrô Nguyễn Minh Triết Phú Quý 12/7/1978 24/5/2012
   120              Giacôbê Lê Đức Trung NHPT 19/9/1922 19/6/1957
   121              Tađêô Nguyễn Quang Trung Hòa Vinh 20/9/1973 11/11/2009
   122              Augustinô Nguyễn Công Trứ Vinh Thanh 10/10/ 1979 10/12/2014
   123              FX. Hồ Tấn Đông Hà 12/8/1977 24/5/2012
   124              Antôn Nguyễn Kiến Thuận Nghĩa 17/8/1961 27/8/1998
   125              Phêrô Trần Thanh Vinh An 14/10/1971 8/9/2000
   126              Pheâroâ Leâ Anh Tuấn Vinh Lưu 1/5/1975 25/5/2013
   127              Phêrô Nguyễn Anh Tuấn Chính Tâm 27/10/ 1982 10/12/2014
   128              Antôn Lê Minh Tuấn Vinh Thanh 18/10/1965 17/3/1994
   129              Tôma Phan Quốc Tuấn Du học Ý 28/6/1969  19/5/2012
   130              GB. Nguyễn Hồng Uy Philippin 1/11/1971 22/2/2006
   131              Anphong Nguyễn Công Vinh Hiệp An 13/1/1947 15/4/1975
   132              Fx. Huỳnh Thiên Tân Lý 15/12/ 1981 10/12/2014
   133              Phêrô Nguyễn Hoài Tầm Hưng 1/6/1973 10/12/2014
   134              Augustinô Vũ Văn Vụ Hiệp Nghĩa 5/8/1979 10/12/2014
   135              Đaminh Lê Hoàng Vương Thanh Hải 15/7/ 1981 10/12/2014

DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Stt Linh mục Dòng Ngày sinh Thụ Phong LM
       1              M. Clemens Phạm Sĩ Ân Châu Thuỷ 20/3/1943 5/10/1974
       2              M. Barnabê Lê Xuân Ánh Châu Thủy
(Gx. Châu Thuỷ)
15/11/1953 29/9/1994
       3              Antôn Đinh Bá Cẩn Chúa Cứu Thế
(Gx. Gioan Phaolô II)
9/3/1969 19/8/2005
       4              M. J. Baptista Lê Minh Châu Châu Thuỷ 1/1/1958 29/12/2001
       5              Peter Chanel Phạm Văn Chế Tu Hội TSTM
(Nhật Bản)
  3/9/2005
       6              Giuse Nguyễn Công Chính Tu Hội TSTM 14/12/1969 5/1/2008
       7              Phaolô Hồ Phi Chỉnh Tu Đoàn BAXH 10/6/1976 22/2/2014
       8              Giuse Nguyễn Văn Cung Tu Hội TSTM 16/6/1950 5/1/2008
       9              M. F. Paola Nguyễn Văn Đình Châu Thuỷ 13/3/1971 20/4/2009
    10              M. F. Assisius Trần Minh Đoan Châu Thuỷ 21/12/1935 29/12/2001
    11              Giuse Phạm Thế Hiển Tu Hội TSTM
(Du học Phil.)
1976 11/2/2007
    12              M. J. a Cruce Võ Khánh Châu Thuỷ 24/11/1961 20/5/2005
    13              Fx. Maria Nguyễn Viết Linh Tu Hội TSTM 27/3/1945 1/11/1975
    14              M. Al. Gonzaga Hoàng Luật Châu Thuỷ 11/6/1975 20/4/2009
    15              Giuse Đặng Văn Nam Tu Hội TSTM
(Gx. Thánh Linh)
09/2/1956 06/8/1998
    16              M. Bernardus Trần Nghiêm Châu Thuỷ
(Du học Phil.)
20/10/1972 28/3/2008
    17              M. Antonius Hoàng Văn Nhân Châu Thuỷ 8/12/1970 18/3/2010
    18              M. Stephanus Đặng Bảo Phong Châu Thuỷ 7/9/1976 26/7/2014
    19              M. Gregorius Phan Thanh Quảng Châu Thuỷ 12/12/1930 3/10/1959
    20              M. J.a Deo Lê Xuân Quý Châu Thuỷ 16/5/1962 18/3/2010
    21              M. Max. Kolbe Hoàng Văn Thái Châu Thuỷ 5/5/1974 20/4/2009
    22              M. Joseph Hoàng Văn Thắng Châu Thuỷ 22/12/1967 20/5/2005
    23              M. J. Bosco Trần Văn Thành Châu Thuỷ 24/10/1957 11/1/1997
    24              Antôn Nguyễn Văn Thành Tu Đoàn BAXH 7/7/1977 22/2/2014
    25              M. Bertholomeus Nguyễn Thời Châu Thuỷ 6/1/1979 26/7/2014
    26              M. Paulus Nguyễn Văn Thuỵ Châu Thuỷ 29/5/1965 20/4/2009
    27              Giuse Đặng Văn Tiếp Tu Đoàn BAXH 5/3/1976 25/4/2013