gppt

DANH SÁCH LINH MỤC

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Stt Linh mục Giáo xứ Ngày sinh Thụ Phong LM
         1              Giuse Nguyễn Hữu An Kim Ngọc 20/3/1967 8/9/2000
         2              Giuse Nguyễn Kim Anh Tân Lý 12/2/1955 29/9/1992
         3              Phêrô Nguyễn Xuân Anh TGM 6/7/1954 22/2/2006
         4              Giuse Bùi Ngọc Báu NHPT 10/5/1937 26/5/1967
         5              Phaolô Nguyễn Trọng Báu Giuse 1/1/1977 29/6/2011
         6              Phêrô Nguyễn Văn Bình Nam Hà 29/11/1977 29/6/2011
         7              Dom.Cẩm Nguyễn  Đình Cẩm NHPT 15/9/1936 26/6/1965
         8              Phêrô Phan Ngọc Cẩm Phan Rí Cửa 20/7/1946 17/3/1994
         9              Antôn Trương Ngọc Cảnh Nghị Đức 1/1/1970 24/5/2012
      10              Giuse Nguyễn Thanh Cảnh Hồng Liêm 29/6/1971 24/5/2012
      11              Phêrô Đặng Hữu Châu Đakai 25/6/1967 15/8/2007
      12              Tôma Nguyễn Hải Châu Vinh Thủy 22/12/1971 29/6/2011
      13              Phêrô Đinh Đình Chiến   10/2/1950 17/3/1994
      14              Giuse Nguyễn Văn Chữ Thanh Hải 5/7/1944 12/5/1974
      15              Giacôbê Tạ Chúc Gia An 6/8/1968 1/5/2004
      16              Phêrô Nguyễn Thiên Cung CV Nicola 14/1/1947 04/5/1975
      17              Phanxico A. Phạm Quảng Đại Hiệp Nghĩa 17/11/1983 17/06/2016
      18              Giuse Đinh Vĩ Đại TGM 15/12/1949 21/11/1975
      19              Phêrô Nguyễn Hữu Đăng NHPT 29/12/1930 31/5/1960
      20              Antôn Vũ Ngọc Đăng NHPT 1/9/1937 26/5/1967
      21              Giuse Trần Đức Dậu CV Nicôla 10/12/1945 17/12/1972
      22              Phêrô Trần Đình Dũng Tầm Hưng 26/10/1983 10/12/2014
      23              Gioan Trần Lữ Đô Long Hương 26/4/1980 10/12/2014
      24              Nicolas Huỳnh Đức Phú Hội 14/8/1969 1/5/2004
      25              Phaolô Hoàng Đức Dũng Tư Tề 20/11/1971 1/5/2004
      26              Giuse Nguyễn Tiến Dũng Dakim 2 14/3/1972 29/6/2011
      27              Fx. Đinh Tiên Đường Hiệp Đức 13/11/1946 15/4/1975
      28              Phêrô Nguyễn Hữu Duy Mũi Né 26/3/1972 8/9/2000
      29              Gioan Nguyễn Kim Cù Mi 18/8/1956 15/8/2007
      30              Giuse Lê Minh Hiệp Đức 08/6/ 1981 10/12/2014
      31              Gioan Hoàng Huỳnh Hải Vinh Tân 26/3/1980 10/12/2014
      32              Phêrô Nguyễn Thanh Hải Đức Thắng 22/8/1972 29/6/2011
      33              GB Nguyễn Trường Hải Đồng Tiến 18/2/1970 29/6/2011
      34              Phêrô Phạm Tiến Hành NHPT 18/11/1930 31/5/1960
      35              Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Võ Xu 20/12/1957 22/2/2006
      36              Tom. Nguyễn Ngọc Hảo Du học Mỹ 06/10/1970 6/12/2002
      37              Gioan Nguyễn Văn Hảo Hồ Thắng 15/3/1944 12/5/1972
      38              Giuse Nguyễn Văn Hiên Gio Linh 10/8/1954 22/2/2006
      39              Phêrô Nguyễn Viết Hiền NHPT 12/5/1938 31/5/1966
      40              Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp Hiệp An 19/9/1981 10/12/2014
      41              Tôma Nguyễn Văn Hiệp Du học 14/3/1976 24/5/2012
      42              Phaolô Trần Trọng Hiếu Đồng Kho 5/5/1974 29/6/2011
      43              Giuse Lê Văn Hiếu Vinh Lưu 01/5/ 1976 10/12/2014
      44              Phaolô Nguyễn Thái Hinh Hiện Xuống 21/12/1976 25/4/2013
      45              GB. Lê Xuân Hoa NHPT 23/4/1926 19/7/1959
      46              GB Hoàng Đại Hoàng Mê Pu 13/5/1976 29/6/2011
      47              Giuse Nguyễn Công Hoàng Mẹ T. Chúa 23/2/1971 11/11/2009
      48              Phaolô Hoàng Phương Hoàng Khiết Tâm 12/6/1971 24/5/2012
      49              Dom. Nguyễn Văn Hoàng TT. TàPao 5/3/1968 17/3/1994
      50              Gioakim Phạm Văn Hoạt Võ Đắt 3/5/ 1980 10/12/2014
      51              Antôn Nguyễn Thế Học Tà Mon 4/5/1972 11/11/2009
      52              Phêrô Nguyễn Huy Hồng Vô Nhiễm 23/4/1946 17/3/1994
      53              Phaolô Nguyễn Bá Huân Thánh Mẫu 25/1/1974 24/5/2012
      54              Fx. Đinh Quang Hùng Hà Văn 15/3/1950 22/2/2006
      55              Micae Hoàng Minh Hùng Tầm Hưng 5/3/1952 22/2/2006
      56              Fx. Hồ Xuân Hùng Fatima 20/3/1971 22/2/2006
      57              Giuse Trương Văn Hùng Tin Mừng 10/7/1967 24/5/2012
      58              Giuse Hồ Sĩ Hữu Vinh Tân 1/11/1949 15/8/1991
      59              Giuse Nguyễn Việt Huy Tinh Hoa 15/12/1949 01/6/1990
      60              G. M. Vianey Dương Nguyên Kha TGM 16/7/1978 24/5/2012
      61              Antôn Hồ Tấn Khả Thọ Tràng 6/2/1963 06/12/2002
      62              Giuse Nguyễn Đức Khẩn Hiệp Nghĩa 10/8/1953 19/2/1998
      63              Phêrô Đoàn Vũ Khoa Hà Văn 27/02/1984 17/06/2016
      64              GB. Hoàng Văn Khanh Thanh Xuân 3/8/1947 24/6/1975
      65              Phêrô Trần Duy Khanh Phú Quý 12/9/1978 25/5/2013
      66              GB. Nguyễn Đình Khôi Hiệp Tân 29/10/1972 15/8/2007
      67              Phêrô Trần Thiện Khuê Huy Khiêm 25/3/1973 24/5/2012
      68              Aug. Nguyễn Văn Lạc Bình An 10/1/1947 12/5/1974
      69              Giuse Nguyễn Anh Lâm Thuận Đức 26/7/1976 24/5/2012
      70              Phêrô Hoàng Vĩnh Linh Tân Tạo 10/6/1949 2/5/1996
      71              Giuse Lê Văn Linh Đa Kim I 9/12/1967 24/5/2012
      72              Phaolô Nguyễn Văn Linh Lương Sơn 20/7/1969 6/12/2002
      73              Phêrô Nguyễn Châu Linh Phước An 29/2/1968 1/6/2010
      74              GB. Trần Ngọc Linh Sông Luỹ 12/8/1974 24/5/2012
      75              Aug. Nguyễn Đức Lợi Thánh Linh 17/7/1966 27/8/1998
      76              GB. Ngô Đình Long Đông Hải 1/1/1971 1/5/2004
      77              Giuse Nguyễn Thành Long Rạng 15/2/1972 15/8/2007
      78              Phaolô Lê Quang Luân Vinh Hưng 25/12/1943 7/6/1990
      79              Giacôbê Nguyễn Minh Luận Thánh Tâm 7/8/1973 15/8/2007
      80              Phêrô Võ Tấn Luật Long Hương 12/3/1969 06/12/2002
      81              Giuse Nguyễn Văn Lừng CV Nicolas 28/11/1950 31/5/1990
      82              Antôn Trần Văn Lựu Đức Phú 15/12/1953 29/12/2001
      83              Giacôbê Tống Thành Luyến La Dày 15/6/1977 24/5/2012
      84              Giuse Phạm Xuân Mạo Long Hà 12/4/1975 11/11/2009
      85              Phêrô Ngô Công Minh Ba Bàu 1976 29/6/2011
      86              Fx. Nguyễn Quang Minh Tánh Linh 6/10/1966 27/8/1998
      87              Giuse Đặng Văn Nam An Bình 09/2/1956 06/8/1998
      88              Phaolô Nguyễn Văn Ngụ Vinh Phú 16/6/1949 15/8/1991
      89              Philiphê Lê Trọng Phan NHPT 21/3/1935 4/6/1965
      90              Fx.Trần Văn  Phi Hàm Phú 4/2/1979 25/4/2013
      91              Phêrô Hoàng Phồn Thanh Xuân 13/1/ 1985 10/12/2014
      92              Anrê Lương Vĩnh Phú Bình An 25/12/1966 27/8/1998
      93              Phêrô Nguyễn Tri Phương Phú Lâm 10/1/1976 29/6/2011
      94              FA. Nguyễn Đức Quang Đaguri 4/10/1953 29/9/1992
      95              Phêrô Nguyễn Văn Quang Phaolô 12/8/1969 22/2/2006
      96              Gb. Trần Thái Quốc Vinh Thanh 14/6/1981 10/12/2014
      97              Giuse Ngô Đình Quý Gia Huynh 20/6/1974 29/6/2011
      98              Fx. Phạm  Quyền Chính Tòa 16/5/1943 17/12/1972
      99              Anre Vũ Quỳnh Thanh Hải 16/01/1984 17/06/2016
   100              Giuse Phạm Hoài Sâm Mân Côi 25/6/1972 24/5/2012
   101              Phêrô Nguyễn Đình Sáng TGM 15/5/1954 29/9/1992
   102              Giuse Nguyễn Văn Soi TGM 5/3/1969 06/12/2002
   103              Phêrô Đỗ Sự Đá Dựng 10/6/1969 14/1/2005
   104              Fx. Đặng Hùng Tân Ma Lâm 23/8/1965 8/9/2000
   105              F.x Lê Nguyên Thao Mê Pu 10/06/1984 17/06/2016
   106              Phêrô Hồ Đức Thắng Hòa Thuận 25/8/1966 14/1/2005
   107              Đaminh Phạm Hoàng Thắng Tân Châu 02/02/1985 17/06/2016
   108              Stêphanô Bùi Vi Thành Phục Sinh 12/12/1978 24/5/2012
   109              Giuse Nguyễn Anh Thi Du học Ý 10/2/1971 14/5/2011
   110              Giuse Hồ Văn Thiện NHPT 7/3/1949 17/3/1994
   111              Antôn Nguyễn Bá Thiện Đức Tân 11/8/1972 15/8/2007
   112              Phêrô Hoàng Văn Thinh Tân Lập 5/6/1949 2/5/1996
   113              Giuse Phạm Thọ Chính Tâm 15/3/1960 27/8/1998
   114              Gioan Trần Văn Thức ĐCV Xuân Lộc 5/12/1962 8/9/2000
   115              FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương Suối Nhuôm 10/4/1972 24/5/2012
   116              GB. Trần Văn Thuyết Võ Đắt 16/1/1953 15/8/1991
   117              Phêrô Nguyễn Văn Tiến Phú Hài 15/3/1945 19/12/1974
   118              Phaolo Hoàng Văn Tới Gio Linh 01/01/1975 17/06/2016
   119              Phaolô Hoàng Kim Tốt Vinh Lưu 05/11/1957 29/9/1992
   120              Phaolô Nguyễn Ngọc Trác Du học Ý 23/10/1985 10/12/2014
   121              Giuse Bạch Kim Tri Cà Tang 14/6/1966 22/2/2006
   122              Micae Cù Đức Trí Vũ Hòa 7/10/1971 22/2/2006
   123              Phêrô Vũ Nhật Trí Tân Châu 01/4/1975 11/11/2009
   124              Phêrô Nguyễn Minh Triết Truyền Tin 12/7/1978 24/5/2012
   125              Giacôbê Lê Đức Trung NHPT 19/9/1922 19/6/1957
   126              Gioan Trần Ngọc Trung Thọ Tràng 30/01/1983 17/06/2016
   127              Tađêô Nguyễn Quang Trung Hòa Vinh 20/9/1973 11/11/2009
   128              Augustinô Nguyễn Công Trứ Chính Tòa 10/10/ 1979 10/12/2014
   129              FX. Hồ Tấn Đông Hà 12/8/1977 24/5/2012
   130              Antôn Nguyễn Kiến Thuận Nghĩa 17/8/1961 27/8/1998
   131              Phêrô Trần Thanh Vinh An 14/10/1971 8/9/2000
   132              Phêrô Lê Anh Tuấn   1/5/1975 25/5/2013
   133              Phêrô Nguyễn Anh Tuấn Chính Toà 27/10/ 1982 10/12/2014
   134              Antôn Lê Minh Tuấn Vinh Thanh 18/10/1965 17/3/1994
   135              Tôma Phan Quốc Tuấn Du học Ý 28/6/1969  19/5/2012
   136              GB. Nguyễn Hồng Uy   Du học Philippine 1/11/1971 22/2/2006
   137              Anphong Nguyễn Công Vinh Hiệp An 13/1/1947 15/4/1975
   138              Fx. Huỳnh Thiên Chính Tâm 15/12/ 1981 10/12/2014
   139              Phêrô Nguyễn Hoài Thanh Hải 1/6/1973 10/12/2014
   140              Augustinô Vũ Văn Vụ TTTM Tàpao 5/8/1979 10/12/2014
   141              Đaminh Lê Hoàng Vương Tân Lý 15/7/ 1981 10/12/2014

Trần