gppt
DANH SÁCH CÁC LINH MỤC QUA ĐỜI

 

STT Họ và Tên
Ngày qua đời
 
Nơi an táng
1 Giuse Nguyễn Hữu Lễ 1957  
2 Phêrô Nguyễn Quốc Bồng 1963  
3 Antôn Mai Khắc Cảnh 1966 Gia An
4 GB Trần Ngọc Thủy 14-01-1973 Châu Thủy
5 Giuse Nguyễn Thanh Vân 28-01-1973 Gia An
6 Giuse Nguyễn Quốc Công 09-4-1974 NTLM
7 Phaolô Nguyễn Thanh Hòa 30-12-1979  
8 Augustino Phạm Ngọc Oanh 03-11-1980 Thanh Hải
9 Phaolô Hồ Ngọc Cai 15-12-1980 Thanh Bình ĐN
10 FX Lê Trọng Khiêm 28-4-1982 Vinh Thủy
11 Phêrô Thái Quang Nhàn 31-5-1984 Thuận Nghĩa
12 Giuse Hoàng Phượng 14-6-1984 Tân Lập
13 Giuse Nguyễn Viết Cư 20-5-1986 Chính Tòa
14 Đaminh Võ Quang Đô 20-5-1987 Phú Lâm
15 FX Nguyễn Cao Cầu 02-6-1991 Tầm Hưng
16 Phêrô Hoàng Thái Ân 08-01-1992 Châu Thủy
17 Giuse Nguyễn Trọng Báu 20-7-1992 Châu Thủy
18 Giuse Đặng Đình Hoàng 27-9-1993 Châu Thủy
19 Giuse Trần Chính Cư 06-3-1995 NTLM
20 FX Đinh Tân Thời 27-7-1999 Hiệp Nghĩa
21 Phêrô Đặng Đình Chẩn 07-8-2001 Thanh Hải
22 FX Hoàng Kim Điền 14-02-2002 Thanh Hải
23 Phêrô Trương Công Giáo 07-3-2002 NTLM
24 Phêrô Nguyễn văn Học 10-7-2002 NTLM
25 Phêrô Nguyễn Duy Hoàn 28-5-2004 NTLM
26 Phêrô Hồ văn Hưởng 24-11-2004 NTLM
27 Isođôrô Bùi Thái Học 2006  
28 GB Trần Xuân Long 30-7-2007 NTLM
29 Giuse Nguyễn Tiến Huynh 16-8-2008 NTLM
30 Bênêđitô Nguyễn Văn Mầu 12-11-2008 NTLM
31 GB Vũ Đình Hiên 15-06-2009 NTLM
32 Phêrô Nguyễn Hữu Nhường 20-01-2010 NTLM
33 Phêrô Trần Minh Trương 22-01-2010 NTLM
34 GBT Cao Vĩnh Phan 05-03-2011 NTLM
35 GB Trương văn Hiếu 21-05-2011 NTLM
36 Phêrô Dương Đình Thiện 10-08-2012 NTLM
37 GB Vũ Văn Tiến         17-10-2013 NTLM