gppt

DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

 

 

Stt

Linh mục

Giáo xứ

Ngày sinh

Thụ Phong LM

         1             

Giuse Nguyễn Hữu

An

Kim Ngọc

20/3/1967

8/9/2000

         2             

Giuse Nguyễn Kim

Anh

Tân Lý

12/2/1955

29/9/1992

         3             

Phêrô Nguyễn Xuân

Anh

TGM

6/7/1954

22/2/2006

         4             

Giuse Bùi Ngọc

Báu

NHPT

10/5/1937

26/5/1967

         5             

Phaolô Nguyễn Trọng

Báu

Giuse

1/1/1977

29/6/2011

         6             

Phêrô Nguyễn Văn

Bình

Nam Hà

29/11/1977

29/6/2011

         7             

Dom.Cẩm Nguyễn  Đình

Cẩm

NHPT

15/9/1936

26/6/1965

         8             

Phêrô Phan Ngọc

Cẩm

Phan Rí Cửa

20/7/1946

17/3/1994

         9             

Antôn Trương Ngọc

Cảnh

Nghị Đức

1/1/1970

24/5/2012

      10             

Giuse Nguyễn Thanh

Cảnh

Hồng Liêm

29/6/1971

24/5/2012

      11             

Phêrô Đặng Hữu

Châu

Đakai

25/6/1967

15/8/2007

      12             

Tôma Nguyễn Hải

Châu

Vinh Thủy

22/12/1971

29/6/2011

      13             

Phêrô Đinh Đình

Chiến

 

10/2/1950

17/3/1994

      14             

Giuse Nguyễn Văn

Chữ

Thanh Hải

5/7/1944

12/5/1974

      15             

Giacôbê Tạ

Chúc

Gia An

6/8/1968

1/5/2004

      16             

Phêrô Nguyễn Thiên

Cung

CV Nicola

14/1/1947

04/5/1975

      17             

Phanxico A. Phạm Quảng

Đại

Hiệp Nghĩa

17/11/1983

17/06/2016

      18             

Giuse Đinh Vĩ

Đại

TGM

15/12/1949

21/11/1975

      19             

Phêrô Nguyễn Hữu

Đăng

NHPT

29/12/1930

31/5/1960

      20             

Antôn Vũ Ngọc

Đăng

NHPT

1/9/1937

26/5/1967

      21             

Giuse Trần Đức

Dậu

CV Nicôla

10/12/1945

17/12/1972

      22             

Phêrô Trần Đình

Dũng

Tầm Hưng

26/10/1983

10/12/2014

      23             

Gioan Trần Lữ

Đô

Long Hương

26/4/1980

10/12/2014

      24             

Nicolas Huỳnh

Đức

Phú Hội

14/8/1969

1/5/2004

      25             

Phaolô Hoàng Đức

Dũng

Tư Tề

20/11/1971

1/5/2004

      26             

Giuse Nguyễn Tiến

Dũng

Dakim 2

14/3/1972

29/6/2011

      27             

Fx. Đinh Tiên

Đường

Hiệp Đức

13/11/1946

15/4/1975

      28             

Phêrô Nguyễn Hữu

Duy

Mũi Né

26/3/1972

8/9/2000

      29             

Gioan Nguyễn Kim

Cù Mi

18/8/1956

15/8/2007

      30             

Giuse Lê Minh

Hiệp Đức

08/6/ 1981

10/12/2014

      31             

Gioan Hoàng Huỳnh

Hải

Vinh Tân

26/3/1980

10/12/2014

      32             

Phêrô Nguyễn Thanh

Hải

Đức Thắng

22/8/1972

29/6/2011

      33             

GB Nguyễn Trường

Hải

Đồng Tiến

18/2/1970

29/6/2011

      34             

Phêrô Phạm Tiến

Hành

NHPT

18/11/1930

31/5/1960

      35             

Phaolô Nguyễn Văn

Hạnh

Võ Xu

20/12/1957

22/2/2006

      36             

Tom. Nguyễn Ngọc

Hảo

Du học Mỹ

06/10/1970

6/12/2002

      37             

Gioan Nguyễn Văn

Hảo

Hồ Thắng

15/3/1944

12/5/1972

      38             

Giuse Nguyễn Văn

Hiên

Gio Linh

10/8/1954

22/2/2006

      39             

Phêrô Nguyễn Viết

Hiền

NHPT

12/5/1938

31/5/1966

      40             

Phaolô Nguyễn Sĩ

Hiệp

Hiệp An

19/9/1981

10/12/2014

      41             

Tôma Nguyễn Văn

Hiệp

Du học

14/3/1976

24/5/2012

      42             

Phaolô Trần Trọng

Hiếu

Đồng Kho

5/5/1974

29/6/2011

      43             

Giuse Lê Văn

Hiếu

Vinh Lưu

01/5/ 1976

10/12/2014

      44             

Phaolô Nguyễn Thái

Hinh

Hiện Xuống

21/12/1976

25/4/2013

      45             

GB. Lê Xuân

Hoa

NHPT

23/4/1926

19/7/1959

      46             

GB Hoàng Đại

Hoàng

Mê Pu

13/5/1976

29/6/2011

      47             

Giuse Nguyễn Công

Hoàng

Mẹ T. Chúa

23/2/1971

11/11/2009

      48             

Phaolô Hoàng Phương

Hoàng

Khiết Tâm

12/6/1971

24/5/2012

      49             

Dom. Nguyễn Văn

Hoàng

TT. TàPao

5/3/1968

17/3/1994

      50             

Gioakim Phạm Văn

Hoạt

Võ Đắt

3/5/ 1980

10/12/2014

      51             

Antôn Nguyễn Thế

Học

Tà Mon

4/5/1972

11/11/2009

      52             

Phêrô Nguyễn Huy

Hồng

Vô Nhiễm

23/4/1946

17/3/1994

      53             

Phaolô Nguyễn Bá

Huân

Thánh Mẫu

25/1/1974

24/5/2012

      54             

Fx. Đinh Quang

Hùng

Hà Văn

15/3/1950

22/2/2006

      55             

Micae Hoàng Minh

Hùng

Tầm Hưng

5/3/1952

22/2/2006

      56             

Fx. Hồ Xuân

Hùng

Fatima

20/3/1971

22/2/2006

      57             

Giuse Trương Văn

Hùng

Tin Mừng

10/7/1967

24/5/2012

      58             

Giuse Hồ Sĩ

Hữu

Vinh Tân

1/11/1949

15/8/1991

      59             

Giuse Nguyễn Việt

Huy

Tinh Hoa

15/12/1949

01/6/1990

      60             

G. M. Vianey Dương Nguyên

Kha

TGM

16/7/1978

24/5/2012

      61             

Antôn Hồ Tấn

Khả

Thọ Tràng

6/2/1963

06/12/2002

      62             

Giuse Nguyễn Đức

Khẩn

Hiệp Nghĩa

10/8/1953

19/2/1998

      63             

Phêrô Đoàn Vũ

Khoa

Hà Văn

27/02/1984

17/06/2016

      64             

GB. Hoàng Văn

Khanh

Thanh Xuân

3/8/1947

24/6/1975

      65             

Pheâroâ Traàn Duy

Khanh

Phú Quý

12/9/1978

25/5/2013

      66             

GB. Nguyễn Đình

Khôi

Hiệp Tân

29/10/1972

15/8/2007

      67             

Phêrô Trần Thiện

Khuê

Huy Khiêm

25/3/1973

24/5/2012

      68             

Aug. Nguyễn Văn

Lạc

Bình An

10/1/1947

12/5/1974

      69             

Giuse Nguyễn Anh

Lâm

Thuận Đức

26/7/1976

24/5/2012

      70             

Phêrô Hoàng Vĩnh

Linh

Tân Tạo

10/6/1949

2/5/1996

      71             

Giuse Lê Văn

Linh

Đa Kim I

9/12/1967

24/5/2012

      72             

Phaolô Nguyễn Văn

Linh

Lương Sơn

20/7/1969

6/12/2002

      73             

Phêrô Nguyễn Châu

Linh

Phước An

29/2/1968

1/6/2010

      74             

GB. Trần Ngọc

Linh

Sông Luỹ

12/8/1974

24/5/2012

      75             

Aug. Nguyễn Đức

Lợi

Thánh Linh

17/7/1966

27/8/1998

      76             

GB. Ngô Đình

Long

Đông Hải

1/1/1971

1/5/2004

      77             

Giuse Nguyễn Thành

Long

Rạng

15/2/1972

15/8/2007

      78             

Phaolô Lê Quang

Luân

Vinh Hưng

25/12/1943

7/6/1990

      79             

Giacôbê Nguyễn Minh

Luận

Thánh Tâm

7/8/1973

15/8/2007

      80             

Phêrô Võ Tấn

Luật

Long Hương

12/3/1969

06/12/2002

      81             

Giuse Nguyễn Văn

Lừng

CV Nicolas

28/11/1950

31/5/1990

      82             

Antôn Trần Văn

Lựu

Đức Phú

15/12/1953

29/12/2001

      83             

Giacôbê Tống Thành

Luyến

La Dày

15/6/1977

24/5/2012

      84             

Giuse Phạm Xuân

Mạo

Long Hà

12/4/1975

11/11/2009

      85             

Phêrô Ngô Công

Minh

Ba Bàu

1976

29/6/2011

      86             

Fx. Nguyễn Quang

Minh

Tánh Linh

6/10/1966

27/8/1998

      87             

Giuse Đặng Văn

Nam

An Bình

09/2/1956

06/8/1998

      88             

Phaolô Nguyễn Văn

Ngụ

Vinh Phú

16/6/1949

15/8/1991

      89             

Philiphê Lê Trọng

Phan

NHPT

21/3/1935

4/6/1965

      90             

Fx Traàn Vaên

Phi

Hàm Phú

4/2/1979

25/4/2013

      91             

Phêrô Hoàng

Phồn

Thanh Xuân

13/1/ 1985

10/12/2014

      92             

Anrê Lương Vĩnh

Phú

Bình An

25/12/1966

27/8/1998

      93             

Phêrô Nguyễn Tri

Phương

Phú Lâm

10/1/1976

29/6/2011

      94             

FA. Nguyễn Đức

Quang

Đaguri

4/10/1953

29/9/1992

      95             

Phêrô Nguyễn Văn

Quang

Phaolô

12/8/1969

22/2/2006

      96             

Gb. Trần Thái

Quốc

Vinh Thanh

14/6/1981

10/12/2014

      97             

Giuse Ngô Đình

Quý

Gia Huynh

20/6/1974

29/6/2011

      98             

Fx. Phạm 

Quyền

Chính Tòa

16/5/1943

17/12/1972

      99             

Anre Vũ

Quỳnh

Thanh Hải

16/01/1984

17/06/2016

   100             

Giuse Phạm Hoài

Sâm

Mân Côi

25/6/1972

24/5/2012

   101             

Phêrô Nguyễn Đình

Sáng

TGM

15/5/1954

29/9/1992

   102             

Giuse Nguyễn Văn

Soi

TGM

5/3/1969

06/12/2002

   103             

Phêrô Đỗ

Sự

Đá Dựng

10/6/1969

14/1/2005

   104             

Fx. Đặng Hùng

Tân

Ma Lâm

23/8/1965

8/9/2000

   105             

F.x Lê Nguyên

Thao

Mê Pu

10/06/1984

17/06/2016

   106             

Phêrô Hồ Đức

Thắng

Hòa Thuận

25/8/1966

14/1/2005

   107             

Đaminh Phạm Hoàng

Thắng

Tân Châu

02/02/1985

17/06/2016

   108             

Stêphanô Bùi Vi

Thành

Phục Sinh

12/12/1978

24/5/2012

   109             

Giuse Nguyễn Anh

Thi

Du học Ý

10/2/1971

14/5/2011

   110             

Giuse Hồ Văn

Thiện

NHPT

7/3/1949

17/3/1994

   111             

Antôn Nguyễn Bá

Thiện

Đức Tân

11/8/1972

15/8/2007

   112             

Phêrô Hoàng Văn

Thinh

Tân Lập

5/6/1949

2/5/1996

   113             

Giuse Phạm

Thọ

Chính Tâm

15/3/1960

27/8/1998

   114             

Gioan Trần Văn

Thức

ĐCV Xuân Lộc

5/12/1962

8/9/2000

   115             

FX. Nguyễn Phạm Hoài

Thương

Suối Nhuôm

10/4/1972

24/5/2012

   116             

GB. Trần Văn

Thuyết

Võ Đất

16/1/1953

15/8/1991

   117             

Phêrô Nguyễn Văn

Tiến

Phú Hài

15/3/1945

19/12/1974

   118             

Phaolo Hoàng Văn

Tới

Gio Linh

01/01/1975

17/06/2016

   119             

Phaolô Hoàng Kim

Tốt

Vinh Lưu

05/11/1957

29/9/1992

   120             

Phaolô Nguyễn Ngọc

Trác

Du học Ý

23/10/1985

10/12/2014

   121             

Giuse Bạch Kim

Tri

Cà Tang

14/6/1966

22/2/2006

   122             

Micae Cù Đức

Trí

Vũ Hòa

7/10/1971

22/2/2006

   123             

Phêrô Vũ Nhật

Trí

Tân Châu

01/4/1975

11/11/2009

   124             

Phêrô Nguyễn Minh

Triết

Truyền Tin

12/7/1978

24/5/2012

   125             

Giacôbê Lê Đức

Trung

NHPT

19/9/1922

19/6/1957

   126             

Gioan Trần Ngọc

Trung

Thọ Tràng

30/01/1983

17/06/2016

   127             

Tađêô Nguyễn Quang

Trung

Hòa Vinh

20/9/1973

11/11/2009

   128             

Augustinô Nguyễn Công

Trứ

Chính Tòa

10/10/ 1979

10/12/2014

   129             

FX. Hồ Tấn

Đông Hà

12/8/1977

24/5/2012

   130             

Antôn Nguyễn Kiến

Thuận Nghĩa

17/8/1961

27/8/1998

   131             

Phêrô Trần Thanh

Vinh An

14/10/1971

8/9/2000

   132             

Pheâroâ Leâ Anh

Tuấn

 

1/5/1975

25/5/2013

   133             

Phêrô Nguyễn Anh

Tuấn

Chính Tâm

27/10/ 1982

10/12/2014

   134             

Antôn Lê Minh

Tuấn

Vinh Thanh

18/10/1965

17/3/1994

   135             

Tôma Phan Quốc

Tuấn

Du học Ý

28/6/1969 

19/5/2012

   136             

GB. Nguyễn Hồng

Uy

Philippine

1/11/1971

22/2/2006

   137             

Anphong Nguyễn Công

Vinh

Hiệp An

13/1/1947

15/4/1975

   138             

Fx. Huỳnh Thiên

Chính Tâm

15/12/ 1981

10/12/2014

   139             

Phêrô Nguyễn Hoài

Chính Tòa

1/6/1973

10/12/2014

   140             

Augustinô Vũ Văn

Vụ

TTTM Tàpao

5/8/1979

10/12/2014

   141             

Đaminh Lê Hoàng

Vương

Tân Lý

15/7/ 1981

10/12/2014