40 câu hỏi & đáp về Tông huấn Familiaris Consortio

40 câu hỏi & đáp về Tông huấn Familiaris Consortio

CÂU HỎI 1: Đâu là những mặt tích cực và tiêu cực liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình trong thế giới hôm nay?(x. FC 6) • Hoàn cảnh trong đó các gia đình đang sống hiện có cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực: một số khía cạnh là dấu cho thấy ơn cứu độ của Đức Ki-tô đang tác động trong thế gian, một số khía cạnh khác là dấu cho thấy sự chối từ của con người đang chống lại tình thương của Thiên Chúa.

 
  • Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019

    Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019

    Gia đình chính là nơi bắt đầu cho một tình yêu. Hình ảnh Gia đình hướng đến Thánh giá được phác họa như chính lời tuyên...

Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo