Thứ ba tuần 33 thường niên.

Thứ ba tuần 33 thường niên.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn".

Thứ hai tuần 33 thường niên.

Thứ hai tuần 33 thường niên.

Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

Thứ bảy tuần 32 thường niên.

Thứ bảy tuần 32 thường niên.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng

Thứ sáu tuần 32 thường niên.

Thứ sáu tuần 32 thường niên.

Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

Thứ năm tuần 32 thường niên

Thứ năm tuần 32 thường niên

"Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

Thứ tư tuần 32 thường niên.

Thứ tư tuần 32 thường niên.

Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Thứ ba tuần 32 thường niên.

Thứ ba tuần 32 thường niên.

"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Thứ hai tuần 32 thường niên

Thứ hai tuần 32 thường niên

Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: "Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển", nó liền vâng lời các con".

Thứ Bảy tuần 31 thường niên

Thứ Bảy tuần 31 thường niên

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Thứ Năm tuần 31 thường niên.

Thứ Năm tuần 31 thường niên.

Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

  Trang trước  1 2 3 4 ... 142 143 144  Trang sau
 
Giáo Hội Hoàn Vũ & G.Hội Việt Nam
Thông báo