Ai Tín: Thầy Giuse Mai Quốc Thông

Ai Tín: Thầy Giuse Mai Quốc Thông
Thánh Lễ an táng vào lúc 09 giờ 30 ngày 28/02/2018, tại nhà thờ Bắc Hải - Hố Nai - Gp Xuân Lộc.

AI TÍN

 

Kính báo Đức Cha, quý Cha, quý thầy Phó Tế, quý tu sĩ.

Thầy Giuse Mai Quốc Thông, thuộc chủng viện Nicolas, đang giúp xứ tại Giáo xứ Chính Tâm.
 
Đã được Chúa gọi về vào lúc 00 giờ 30 ngày 24/02/2018, tại Hố Nai.
 
Thánh Lễ an táng vào lúc 09 giờ 30 ngày 28/02/2018, tại nhà thờ Bắc Hải - Hố Nai - Gp Xuân Lộc.
 
Kính xin Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Cộng đoàn đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho linh hồn Thầy Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 
 
Kính báo.
Linh mục Giuse Phạm Thọ
Quản Xứ Chính Tâm