Ai tín: Thân phụ Linh mục FX Lê Nguyên Thao

Ai tín: Thân phụ Linh mục FX Lê Nguyên Thao
Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Thanh Xuân, lúc 14g30

Ai tín: Thân phụ Linh mục FX Lê Nguyên Thao