Nhà Hưu Chia Tay Các Nữ Tu và Tu Sĩ Mãn Nhiệm

Nhà Hưu Chia Tay Các Nữ Tu và Tu Sĩ Mãn Nhiệm
Riêng Nữ Tu Lãnh phục vụ từ những ngày đầu thành lập nhà Hưu LM Giáo phận (1994 ), nay được nhà dòng cho về hưu.

Nhà Hưu Chia Tay Các Nữ Tu Và Tu Sĩ Mãn Nhiệm

 

Từ biệt các Nữ tu & các Tu sĩ BAXH sau thời gian phục vụ Nhà Hưu Lm Giáo phận: gồm các Nữ Tu Maria Nguyễn thị Lãnh, Matta Trần Thị Linh, Nữ Tu Uyên, các Tu sĩ BAXH Phan văn Hùng, Trần Thề Ngọc.

Riêng Nữ Tu Lãnh phục vụ từ những ngày đầu thành lập nhà Hưu LM Giáo phận (1994 ), nay được nhà dòng cho về hưu.

Một bữa cơm thân mật nội bộ nhà hưu có cha FX Phạm Quyền, giám đốc nhà Hưu tham dự, Nữ Tu Uyên rất tiếc phải đi nhận trách nhiệm mới trước bữa cơm nầy ( Võ Đất ).