Linh mục đoàn Phan thiết Tĩnh Tâm

Linh mục đoàn Phan thiết Tĩnh Tâm
Chủ đề: Nên thánh trong mục vụ, bước theo Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa

 

 

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

(Từ ngày 05 – 09/11/2018)

Địa điểm: Tòa Giám mục Phan Thiết

Chủ đề: Nên thánh trong mục vụ, bước theo Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa

Giảng phòng: Đức Cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn

                        Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.

 

 

THỨ HAI (05-11-2018):

Kinh chiều

Đi bộ

Chào mừng Đức cha giảng phòng - cơm tối

Bài giảng khai mạc tuần phòng

Chầu Phép Lành