Tĩnh tâm Linh mục Phan thiết ngày thứ ba

Tĩnh tâm Linh mục Phan thiết ngày thứ ba
Tĩnh tâm Linh mục Phan thiết ngày thứ ba

Tĩnh tâm Linh mục Phan thiết ngày thứ ba

Kinh sáng - Nguyện Gẫm - Thánh lễ

Mưa to nên che dù lên Nhà nguyện

Bài giảng

Chia sẻ: mục vụ pháp lý - toàn án hôn phối

 

Đức cha Tôma huấn từ

Viếng Tượng Thánh Giuse

Chầu phép lành - kinh tối.