Chương trình Lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày 1.1.2018

Chương trình Lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày 1.1.2018
* Tại : Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết * Thánh lễ vào lúc : 09 giờ 00

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ MẸ THIÊN CHÚA

BỔN MẠNG GIÁO PHẬN  01 – 01 – 2018

 

*   Tại : Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết

*   Thánh lễ vào lúc :  09 giờ 00 

*   Lễ phục Trắng

*    Năm Mục vụ : Đồng Hành với các gia đình trẻ

A. Thành phần tham dự :

- Các gia đình trẻ trong giáo phận  cử đại diện tham dự :

1.  Các gia đình Hạt Bắc Tuy :

2.  Các gia đình Hạt Phan Thiết:

3.  Các gia đình Hạt Hàm Thuận Nam :

4.  Các gia đình Hạt Hàm Tân:

5.  Các gia đình Hạt Đức Tánh:

B. Phân công :

- Chuẩn bị lễ vật : các soeurs Hàn Thuyên

- Ca đoàn : Giáo xứ Chính Tòa

- Dâng lễ : Các gia đình trẻ : 06 người – giáo xứ Chính Tòa

- Giúp lễ : Quý Thầy Chủng viện Thánh Nicôla

- Đọc sách :

+ Bài đọc 1 : Các gia đình trẻ - Gx Thanh Hải

+ Bài đọc 2 : Các gia đình trẻ - Gx Thanh Hải

- Treo cờ trang trí : Gx Chính Tòa

- Sắp xếp vị trí ngồi trong nhà thờ : Gx Chính Tòa

C. Thánh Lễ

a/. Thứ tự đoàn rước

1. Thánh Giá – đèn hầu ( 3 chủng sinh Nicôla )

2 . Đại diện các gia đình  trong đoàn rước,

   mỗi giáo hạt 5 đôi vợ chồng, thứ tự như sau :

+ Hạt Bắc Tuy

+ Hạt Phan Thiết

+ Hạt Hàm Thuận Nam

+ Hạt Hàm Tân

+ Hạt Đức Tánh

*   2 Thầy giúp lễ

*   Quý Cha đồng tế

*   ĐGM

*   2 Thầy phó tế

b/. Thánh Lễ