Mừng Ngân Khánh Linh mục Quý Cha

Mừng Ngân Khánh Linh mục Quý Cha
1992 - 29.9 - 2017