Thông báo v/v:xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - Linh mục

Thông báo v/v:xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - Linh mục
Thông báo v/v:xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - quý ứng viên Linh mục

Thông báo v/v: xin cho nhận xét về tư cách của quý ứng viên Phó tế - quý ứng viên Linh mục

 

 

Bản nhận xét