Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Nguồn: WTGPSG