Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh tại TTHH Ba Giồng

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh tại TTHH Ba Giồng

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh tại TTHH Ba Giồng