gppt
TT Linh mục Giáo xứ Ngày sinh Ngày Thụ Phong LM Điện thoại
1          Giuse Nguyễn Hữu
chahuuan@gmail.com
An Kim Ngọc 20/3/1967 8/9/2000 3866167
0918579145
2          Giuse Nguyễn Kim
lmanh92@yahoo.com
Anh Tân Lý 12/02/1955 29/9/1992 3566260
0918369945
3          Phêrô Nguyễn Xuân
xuan520217@yahoo.com
Anh Long Hương 6/7/1954 22/2/2006 3850123
4          Barnabê Lê Xuân
gxchauthuy@gmail.com
Ánh Châu Thủy 05/11/1953 29/9/1994 3870712
0906646070
5          Giuse Bùi Ngọc
giusebau1937@gmail.com
Báu NHPT 10/5/1937 26/5/1967 3819390
0907424135
6          Phaolô Nguyễn Trọng
paulbau2121@yahoo.com
Báu Giuse 01/01/1977 29/6/2011 0902560502
7          Phêrô Nguyễn Văn
petnguyenvanbinh@gmail.com
Bình Nam Hà 29/11/1977 29/6/2011 01236255421
8          Dom.Cẩm Ng. Đình Cẩm NHPT 15/9/1936 26/6/1965 3870741
9          Phêrô Phan Ngọc
petngoccam@gmail.com
Cẩm Phan Rí Cửa 20/7/1946 17/3/1994 3855514
10      Antôn Đinh Bá
antonbacan@yahoo.com
Cẩn An Phong 09/03/1969 19/8/2005 3705691
0918850972
11      Antôn Trương Ngọc
antngoccanh@gmail.com
Cảnh Nghị Đức 01/1/1970 24/5/2012 3891947
0902564405
12      Giuse Nguyễn Thanh
jos.canhnguyen@yahoo.com
Cảnh Phú Quý 29/6/1971 24/5/2012 0919171913
13      Phêrô Đặng Hữu
thachnguyen256@yahoo.com
Châu Đakai 25/6/1967 15/08/2007 3885751
0983091762
14      Tôma Nguyễn Hải
nghchau@gmail.com
Châu Vinh Thủy 22/12/1971 29/6/2011 3812538
0907527547
15      Phêrô Đinh Đình Chiến   10/02/1950 17/3/1994  
16      Giuse Nguyễn Văn
nvchu@hcm.vnn.vn
Chữ Hòa Thuận 5/7/1946 12/5/1974 3860055
17      Giacôbê Tạ
lmgiacobetachuc@gmail.com
Chúc Gia An 6/8/1968 01/5/2004 3588808
0919415375
18      Phêrô Nguyễn Thiên
thiencung47@gmail.com
Cung ĐCV Nicolas 14/1/1947 04/5/1975 720655
0909073356
19      Giuse Đinh Vĩ Đại TGM 15/12/1949 21/11/1975 3817257
20      Phêrô Nguyễn Hữu Đăng NHPT 29/12/1930 31/5/1960 819390.1
0932582114
21      Antôn Vũ Ngọc
lmantonvu@gmail.com
Đăng NHPT 1/9/1937 26/5/1967 3825575
0983374617
22      Giuse Trần Đức
nhathothanhaipt@yahoo.com
Dậu Chủng Viện Thánh Nicôla 10/12/1945 17/12/1972 3720657
23      Fx. Lê Quang
phanxilequangvp@gmail.com
Diễn NHPT 10/12/1933 31/5/1964  
24      Giuse Mai Ngọc
josngocdu@yahoo.com
Dụ   16/7/1954 26/6/1998 0918846963
25      Nicolas Huỳnh Đức Phú Hội 14/8/1969 01/5/2004 3864441
26      Phaolô Hoàng Đức
lm_ducdung@yahoo.com.vn
Dũng Tư Tề 20/11/1969 01/5/2004 3883623
0977206807
27      Giuse Nguyễn Tiến
Giusedung.nguyen@gmail.com
Dũng Dakim 2 14/3/1972 29/6/2011 0975216412
0935575039
28      Fx. Đinh Tiên
dinhtienduong46@gmail.com
Đường Hiệp Đức 13/11/1946 15/4/1975 3867131
097.5257181
29      Phêrô Nguyễn Hữu
petduy1972@gmail.com
Duy Mũi Né 26/03/1972 8/9/2000 0623 848 145
30      Gioan Nguyễn Kim
gioankimha@yahoo.com.vn
Cù Mi 18/8/1956 15/8/2007 3875041
0983561827
31      Phêrô Nguyễn Thanh
haiphaolo@yahoo.com
Hải Đức Thắng 22/08/1972 29/6/2011 3843138
01685567305
32      GB Nguyễn Trường
gbhai2002@yahoo.com
Hải Đồng Tiến 18/02/1970 29/6/2011 3819990
0903536553
33      Antôn Nguyễn Quý
nquyhai@gmail.com
Hải Đông Hà 17/11/1955 22/2/2006 3876992
0963555600
34      Phêrô Phạm Tiến
pherotienhanh@gmail.com
Hành NHPT 18/11/1930 31/5/1960 0934057537
35      Phaolô. Nguyễn Văn
pnvh2@yahoo.com
Hạnh Võ Xu 20/12/1957 22/2/2006 3886716
0988857649
36      Tom. Nguyễn Ngọc
tomahao71@gmail.com
Hảo Du học Mỹ 06/10/1970 6/12/2002  
37      Gioan Nguyễn Văn
ynnvhao@gmail.com
Hảo Hồ Thắng 15/3/1944 12/5/1972 0985083793
38      Giuse Nguyễn Văn
joshien54@gmail.com
Hiên Gio Linh 10/8/1954 22/2/2006  
39      Phêrô Nguyễn Viết
gxthanhxuan@gmail.com
Hiền Thanh Xuân 12/5/1938 31/5/1966 3843328
40      Tôma Nguyễn Văn
thomashiep76@gmail.com
Hiệp Thanh Xuân 14/3/1976 24/5/2012 0983014376
41      Phaolô Trần Trọng
htran4068@gmail.com
Hiếu Đồng Kho 05/05/1974 29/6/2011 3811707
0978113177
42      Phaolô Nguyễn Thái
thaihuynh2013@gmail.com
Hinh Ma Lâm 1976 25/4/2013 3865110
0968411900
43      GB. Lê Xuân
gbxuanlybang@gmail.com
Hoa NHPT 23/4/1926 19/7/1959 3820525
44      GB Hoàng Đại
Jbdaihoang2002@yahoo.com
Hoàng MêPu 13/05/1976 29/6/2011 0906867805
45      Giuse Nguyễn Công
lmconghoang@gmail.com
Hoàng Mẹ TC 23/02/1971 11/11/2009 3878929
0902052193
46      Phaolô Hoàng Phương
dp5545@yahoo.com
Hoàng Chính Tâm 12/6/1971 24/5/2012 0918949236
47      Dom. Nguyễn Văn Hoàng TT. TàPao 05/3/1968 17/3/1994 0904477781
48      Antôn Nguyễn Thế
hocnguyen1974@yahoo.com
Học Phêrô Cao 04/05/1972 11/11/2009 01693190565
49      Phêrô Nguyễn Huy
phehong@pmail.vnn.vn
Hồng Vô Nhiễm 23/4/1946 17/3/1994 530641
012674046677
50      Phaolô Nguyễn Bá
paul_huan2000@yahoo.com
Huân Chính Tòa 25/1/1974 24/5/2012 0919164028
51      GB. Hoàng Thanh
jbthanhhue@gmail.com
Huê Hưu 13/12/1936 16/10/1968  
52      Fx. Đinh Quang
quanghúng950@gmail.com
Hùng Hà Văn 15/3/1950 22/2/2006 3511696
0919777897
53      Micae Hoàng Minh
hung52pt@yahoo.com
Hùng Tầm Hưng 5/3/1952 22/2/2006 3867703
0913645757
54      Fx. Hồ Xuân
xuanhung _fx@yahoo. Com
Hùng Fatima 20/3/1971 22/2/2006 3587428
55      Giuse Trương Văn
vanhung467@gmail.com
Hùng Tân Lý 10/7/1967 24/5/2012 0918821886
56      Giuse Hồ Sĩ
hosihuu@yahoo.com
Hữu Vinh Tân 01/11/1949 15/8/1991 0907449238
57      Giuse Nguyễn Việt
nviethuy51@yahoo.fr
Huy Tinh Hoa 15/12/1949 01/6/1990 3874282
0937566044
58      GMVianey Dương Nguyên
dnkht@yahoo.com
Kha Du học Mỹ 16/7/1978 24/5/2012 01687660197
59      Antôn Hồ Tấn
antkha05@gmail.com
Khả Thọ Tràng 06/2/1963 06/12/2002 3868805
0909370529
60      Giuse Nguyễn Đức
duckhan@hcm.vnn.vn
Khẩn Hiệp Nghĩa 10/8/1953 19/2/1998 3681054
0917201434
61      GB. Hoàng Văn
jb.vankhanh@gmail.com
Khanh Thanh Hải 3/8/1947 24/6/1975 3811501
0919693850
62      Phêrô Trần Duy
khanhtran33@yahoo.com
Khanh Bình An 12/9/1978 25/4/2013 0933094723
63      Phêrô Đào Thanh
herrdao@yahoo.com.vn
Khánh Du học Áo 08/04/1975 11/11/2009  
64      GB. Nguyễn Đình
jbkhoi@gmail.com
Khôi Huy Khiêm 29/10/1971 15/8/2007 3891111
65      Phêrô Trần Thiện
namcanh2012@yahoo.com
Khuê Vinh Tân 25/3/1973 24/5/2012 01224879071
66      Aug. Nguyễn Văn
augustinolac@yahoo.com
Lạc Bình An 10/1/1947 12/5/1974 3870419
0913932460
67      Giuse Nguyễn Anh
joslam1976@yahoo.com.vn
Lâm Ma Lâm 26/7/1976 24/5/2012 0919988505
68      Phêrô Hoàng Vĩnh
vlinh1@gmail.com
Linh Tân Tạo 10/6/1949 02/5/1996 3561036
69      Giuse Lê Văn
giuselinh@yahoo.com
Linh Phan Rí Cửa 09/12/1967 24/5/2012 0933044522
70      Phaolô Nguyễn Văn
chalinh69@gmail.com
Linh TàMon 20/7/1969 06/12/2002 3672499
0986520581
71      Phêrô Nguyễn Châu
lm.peter.chaulinh@gmail.com
Linh Phước An 29/02/1968 01/06/2010 3872512
0919528508
72      GB. Trần Ngọc
jbngoclinh@gmail.com
Linh Lương Sơn 12/08/1974 24/05/2012 0908217001
73      Aug. Nguyễn Đức
thuanloi172389@gmail.com
Lợi Du học Mỹ 17/7/1966 27/8/1998  
74      GB. Ngô Đình
jbngodinhlong@gmail.com
Long Đông Hải 01/1/1971 01/5/2004 3832259
0978528003
75      Giuse Nguyễn Thành
josephlong2009@gmail.com
Long Rạng 15/02/1972 15/8/2007 3743080
0974872250
76      Phaolô Lê Quang
phaololuan@gmail.com
Luân Vinh Hưng 09/12/1943 07/6/1990 3610155
77      Giacôbê Nguyễn Minh
jacluan@yahoo.com
Luận Thánh Tâm 07/8/1972 15/8/2007 0917872460
78      Phêrô Võ Tấn
peterluat@yahoo.com
Luật Lương Sơn 12/3/1969 06/12/2002 3873102
0909629225
79      Giuse Nguyễn Văn
josephnguyenvanlung@yahoo.fr
Lừng Chủng Viện Thánh Nicôla 28/11/1950 31/5/1990  
80      Antôn Trần Văn
anttranluu@yahoo.com.vn
Lựu Đức Phú 15/12/1953 29/12/2001 0908022845
81      Giacôbê Tống Thành
gcluyen@yahoo.ca
Luyến La Dày 15/06/1977 24/05/2012 01664514193
82      Giuse Phạm Xuân
josphamxuanmao@gmail.com
Mạo Long Hà 12/04/1975 11/11/2009 3862530
0908235345
83      Phêrô Ngô Công
ngocongminh@yahoo.com
Minh Ba Bàu 1976 29/6/2011 0987282003
84      Fx. Nguyễn Quang
thieunhiphanthiet@gmail.com
Minh Tánh Linh 06/10/1966 27/8/1998 3880179
85      Giuse Đặng Văn
vannam698@gmail.com
Nam Thánh Linh 09/2/1956 06/8/1998 3876693
0987669711
86      Phaolô Nguyễn Văn
lm160649@yahoo.com.vn
Ngụ Vinh Phú 16/6/1949 15/8/1991  
87      Philiphê Lê Trọng Phan NHPT 21/3/1935 04/6/1965 0904697101
88      Phanxicô Trần Văn
fxphi42@yahoo.com
Phi Hà Văn 04/02/1979 25/4/2013 0932664966
89      Anrê Lương Vĩnh
andre.phu@gmail.com
Phú Du học Mỹ 25/12/1966 27/8/1998  
90      Phêrô Nguyễn Tri
pettriphuong@gmail.com
Phương Phú Lâm 10/01/1976 29/6/2011 0919441771
91      FA. Nguyễn Đức
tomaphuc@gmail.com
Quang Đaguri 04/10/1953 29/9/1992 3622031
0986095639
92      Phêrô Nguyễn Văn
petnguyenvanquang@gmail.com
Quang Phaolô 12/8/1969 22/2/2006 3867703
0919393079
93      Giuse Ngô Đình
Jos.dinhquy@gmail.com
Quý Gia Huynh 20/06/1974 29/6/2011 01667028900
94      Fx. Phạm
chaquyen@gmail.com
Quyền Chính Tòa 16/5/1943 17/12/1972 3819571
0919078204
95      Giuse Phạm Hoài
josphamhoaisam@gmail.com
Sâm Võ Đắt 25/06/1972 24/05/2012 0989774041
96      Phêrô Nguyễn Đình
pndsang@gmail.com
Sáng TGM 15/5/1954 29/9/1992 3818201
0913105761
97      Giuse Nguyễn Văn
Jossoi69@yahoo.com
Soi Du học Mỹ 05/3/1969 06/12/2002 0903748366
98      Phêrô Đỗ
petdosu1969@hcm.vnn.vn
Sự Mân Côi 10/6/1969 14/1/2005 0984423234
99      Fx. Đặng Hùng
fxtandang@gmail.com
Tân Ma Lâm 23/8/1965 8/9/2000 3865110
100  Phêrô Hồ Đức
prhoducthang@gmail.com
Thắng Hồng Liêm 25/8/1966 14/1/2005 3624335
0919012310
101  Stêphanô Bùi Vi
vithanhtinhhoa@yahoo.com
Thành Thanh Hải 12/12/1978 24/05/2012 01223558635
102  Giuse Nguyễn Anh
anhthiptvn@yahoo.com
Thi Du học Ý 10/02/1971 14/05/2011  
103  Giuse Hồ Văn
tuonggiao49@gmail.com
Thiện Vinh Thanh 07/3/1949 17/3/1994 3843682
0989677049
104  Antôn Nguyễn Bá
antthien@yahoo.com
Thiện Đức Tân 11/8/1972 15/8/2007 3891619
0973199022
105  Phêrô Hoàng Văn
thinhvanster@gmail.com
Thinh Tân Lập 05/6/1949 02/5/1996 0937815100
106  Giuse Phạm
Josephtho74@gmail.com
Thọ Chính Tâm 15/3/1960 27/8/1998 3530603
0986813481
107  Gioan Trần Văn
gvthuc@yahoo.com
Thức ĐCV Xuân Lộc 05/12/1962 08/9/2000 0919052540
108  FX. Nguyễn Phạm Hoài
fxnguyenthuong@gmail.com
Thương Tầm Hưng 10/04/1972 24/05/2012 0915599901
109  GB. Trần Văn
gioanthu@yahoo.com
Thuyết Võ Đất 16/1/1953 15/8/1991 3883333
110  Phêrô Nguyễn Văn
lmpettien@gmail.com
Tiến Phú Hài 15/3/1945 19/12/1974 3811642
111  Phaolô. Hoàng Kim
huutam2005@gmail.com
Tốt Vinh Lưu 05/11/1957 29/9/1992 3898604
0918274842
112  Giuse Bạch Kim
bachkimtri@gmail.com
Tri Cà Tang 14/6/1966 22/2/2006 2219596
0907798598
113  Micae Cù Đức
cuductri@yahoo.com
Trí Vũ Hòa 07/10/1971 22/2/2006 0918805523
114  Phêrô Vũ Nhật
Nhatri2004@yahoo.com
Trí Tân Châu 01/04/1975 11/11/2009 3876685
115  Phêrô Nguyễn Minh
vinhluu1207@gmail.com
Triết Long Hương 12/07/1978 24/05/2012 01667766980
116  Giacôbê Lê Đức Trung NHPT 19/9/1922 19/6/1957 721006.4
0919264373
117  Tađêô Nguyễn Quang
nqtrung72@yahoo.com
Trung Hòa Vinh 20/09/1972 11/11/2009 3869443
0909942488
118  FX. Hồ Tấn
fxtantu@gmail.com
Hiệp Đức 12/08/1977 24/05/2012 0933442212
119  Antôn Nguyễn Kiến
ngkientu@gmail.com
Thuận Nghĩa 17/8/1961 27/8/1998 3898649
120  Phêrô Trần Thanh
tu05prc@yahoo.com.vn
Vinh An 14/10/1971 8/9/2000 3895506
0919959597
121  Antôn Lê Minh
anthonytuan@vnn.vn
Tuấn Tin Mừng 18/10/1965 17/3/1994 3870227
122  Tôma Phan Quốc
phantuan_2002@yahoo.com
Tuấn Vêrôna 28/6/1969 19/05/2012  
123  Phêrô Lê Anh
letuan.doremi@yahoo.com
Tuấn Thánh Mẫu 01/5/1975 25/4/2013 0933116280
124  GB. Nguyễn Hồng
jbnguyenhonguy@yahoo.com
Uy Phi-líp-pin 01/11/1971 22/2/2006 0902641026
125  Anphong Nguyễn Công
anphonse_nguyen@yahoo.com
Vinh Hiệp An 13/1/1947 15/4/1975 3874564