Danh sách linh mục Giao phận phan thiết

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Cập nhật trang Web giáo phận 12/2018
 

Stt Họ và Tên Giáo xứ Sinh Chịu chức
 1.  
Giuse Nguyễn Hữu An Kim Ngọc 20/3/1967 8/9/2000
 1.  
Giuse Nguyễn Kim Anh Chính Tâm 12/02/1955 29/9/1992
 1.  
Phêrô Nguyễn Xuân Anh Tân Tạo 6/7/1954 22/2/2006
 1.  
Giuse Bùi Ngọc Báu Nhà Hưu 10/5/1937 26/5/1967
 1.  
Phaolô Nguyễn Trọng Báu Giuse 01/01/1977 29/6/2011
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Bình Nam Hà 29/11/1977 29/6/2011
 1.  
Phêrô Trần Thanh Bình Tân Tạo 02/11/1985 12/7/2017
 1.  
Antôn Trương Ngọc Cảnh Nghị Đức 01/1/1970 24/5/2012
 1.  
Giuse Nguyễn Thanh Cảnh Hồng Liêm 29/6/1971 24/5/2012
 1.  
Đaminh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm Nhà Hưu 15/9/1936 26/6/1965
 1.  
Phêrô Phan Ngọc Cẩm Phan Rí Cửa 20/7/1946 17/3/1994
 1.  
Tôma Nguyễn Hải Châu Vinh Thủy 22/12/1971 29/6/2011
 1.  
Phêrô Đặng Hữu Châu Thánh Gia 25/6/1967 15/08/2007
 1.  
Phêrô Đinh Đình Chiến   10/02/1950 17/3/1994
 1.  
Giacôbê Tạ Chúc Thuận Nghĩa 6/8/1968 01/5/2004
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Chữ Thanh Hải 5/7/1944 12/5/1974
 1.  
Phêrô Nguyễn Thiên Cung CV. Nicôla 14/1/1947 04/5/1975
 1.  
Giuse Trần Đức Dậu Nhà Hưu 10/12/1945 17/12/1972
 1.  
Phaolô Hoàng Đức Dũng Hiệp Đức 20/11/1971 01/5/2004
 1.  
Phêrô Trần Đình Dũng TGM 26/10/1983 10/12/2014
 1.  
Giuse Nguyễn Tiến Dũng Vũ Hòa 14/3/1972 29/6/2011
 1.  
Giuse Nguyễn Du Thanh Xuân 23/8/1987 12/6/2018
 1.  
Phêrô Nguyễn Hữu Duy Mũi Né 26/03/1972 8/9/2000
 1.  
Micae Vũ Quốc Duy Hiệp An 15/12/1984 12/7/2017
 1.  
Giuse Đinh Vĩ Đại TGM 15/12/1949 21/11/1975
 1.  
F.Ass. Phạm Quảng Đại Hà Văn 17/11/1983 17/06/2016
 1.  
Phêrô Nguyễn Hữu Đăng Nhà Hưu 29/12/1930 31/5/1960
 1.  
Antôn Vũ Ngọc Đăng Nhà Hưu 1/9/1937 26/5/1967
 1.  
Gioan Trần Lữ Đô Đaguri 26/04/1980 10/12/2014
 1.  
Nicôla Huỳnh Đức Phú Hội 14/8/1969 01/5/2004
 1.  
Simon Trần Quốc Được Chính Tâm 05/10/1985 12/6/2018
 1.  
FX. Đinh Tiên Đường Võ Đắt 13/11/1946 15/4/1975
 1.  
Gioan Nguyễn Kim Cù Mi 18/8/1956 15/8/2007
 1.  
Giuse Lê Minh Du học Mỹ 08/06/ 1981 10/12/2014
 1.  
GB. Bùi Thanh Hải Chính Tòa 06/01/1986 12/6/2018
 1.  
Gioan Hoàng Huỳnh Hải Antôn 26/03/1980 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Thanh Hải Đức Thắng 22/08/1972 29/6/2011
 1.  
GB. Nguyễn Trường Hải Đồng Tiến 18/02/1970 29/6/2011
 1.  
Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Fatima 20/12/1957 22/2/2006
 1.  
Tôma Nguyễn Ngọc Hảo TGM 06/10/1970 06/12/2002
 1.  
Gioan Nguyễn Văn Hảo Nhà Hưu 15/3/1944 12/5/1972
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Hiên Gio Linh 10/8/1954 22/2/2006
 1.  
Phêrô Nguyễn Viết Hiền Nhà Hưu 12/5/1938 31/5/1966
 1.  
Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp Sùng Nhơn 19/9/1981 10/12/2014
 1.  
Tôma Nguyễn Văn Hiệp Du học Mỹ 14/3/1976 24/5/2012
 1.  
Phaolô Trần Trọng Hiếu Đồng Kho 05/05/1974 29/6/2011
 1.  
Giuse Lê Văn Hiếu Vinh Lưu 01/05/ 1976 10/12/2014
 1.  
Phaolô Nguyễn Thái Hinh Sông Phan 21/12/1976 25/4/2013
 1.  
Giuse Nguyễn Công Hoàng Mẹ Thiên Chúa 23/02/1971 11/11/2009
 1.  
GB. Hoàng Đại Hoàng Mê-Pu 13/05/1976 29/6/2011
 1.  
Phaolô Hoàng Phương Hoàng TT. Tàpao 12/6/1971 24/5/2012
 1.  
Đaminh Nguyễn Văn Hoàng Hòa Vinh 05/3/1968 17/3/1994
 1.  
Gioakim Phạm Văn Hoạt Nam Chính 03/05/ 1980 10/12/2014
 1.  
Antôn Nguyễn Thế Học Tà Mon 04/05/1972 11/11/2009
 1.  
Phêrô Nguyễn Huy Hồng Vô Nhiễm 23/4/1946 17/3/1994
 1.  
Phaolô Nguyễn Bá Huân Thánh Mẫu 25/1/1974 24/5/2012
 1.  
FX. Đinh Quang Hùng Hà Văn 15/3/1950 22/2/2006
 1.  
Micae Hoàng Minh Hùng Tầm Hưng 5/3/1952 22/2/2006
 1.  
FX. Hồ Xuân Hùng Đakai 20/3/1971 22/2/2006
 1.  
FX. Nguyễn Minh Hùng Phan Rí Cửa 02/02/1987 12/6/2018
 1.  
Giuse Trương Văn Hùng Tin Mừng 10/7/1967 24/5/2012
 1.  
Giuse Hồ Sĩ Hữu TGM 8/7/1950 15/8/1991
 1.  
Giuse Nguyễn Việt Huy Tinh Hoa 22/1/1951 01/6/1990
 1.  
Gioakim Phạm Văn Huy Gio Linh 10/7/1984 12/7/2017
 1.  
G.Vianney Dương Nguyên Kha TGM 16/7/1978 24/5/2012
 1.  
Antôn Hồ Tấn Khả CV. Nicôla 06/2/1963 06/12/2002
 1.  
Phêrô Đoàn Vũ Khoa Tân Châu 27/02/1984 17/06/2016
 1.  
Phêrô Trần Ngọc Khoa TGM 19/5/1981 12/7/2017
 1.  
Phêrô Trần Duy Khanh Đakim 2 12/9/1978 25/4/2013
 1.  
GB. Hoàng Văn Khanh Thanh Xuân 3/8/1947 24/6/1975
 1.  
Giuse Nguyễn Đức Khẩn Hiệp Nghĩa 10/8/1953 19/2/1998
 1.  
GB. Lương Trọng Khiêm Thanh Hải 10/12/1974 12/6/2018
 1.  
GB. Nguyễn Đình Khôi Hiệp Tân 29/10/1972 15/8/2007
 1.  
Phêrô Trần Thiện Khuê Huy Khiêm 25/3/1973 24/5/2012
 1.  
Augustinô Nguyễn Văn Lạc Thanh Bình 10/1/1947 12/5/1974
 1.  
Giuse Nguyễn Anh Lâm Thuận Đức 26/7/1976 24/5/2012
 1.  
Phêrô Hoàng Vĩnh Linh Vinh Tân 24/12/1952 02/5/1996
 1.  
Giuse Lê Văn Linh Đa Kim I 09/12/1967 24/5/2012
 1.  
Phaolô Nguyễn Văn Linh Lương Sơn 20/7/1969 06/12/2002
 1.  
Phêrô Nguyễn Châu Linh Phước An 29/02/1968 01/06/2010
 1.  
GB. Trần Ngọc Linh Sông Luỹ 12/08/1974 24/05/2012
 1.  
GB. Ngô Đình Long Võ Xu 01/1/1971 01/5/2004
 1.  
Giuse Nguyễn Thành Long Bình An 15/02/1972 15/8/2007
 1.  
Augustinô Nguyễn Đức Lợi Thánh Linh 17/7/1966 27/8/1998
 1.  
Phaolô Lê Quang Luân Nhà Hưu 25/12/1943 07/6/1990
 1.  
Giacôbê Nguyễn Minh Luận Thánh Tâm 07/8/1973 15/8/2007
 1.  
Phêrô Võ Tấn Luật Chính Tòa 12/3/1969 06/12/2002
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Lừng CV. Nicôla 28/11/1950 31/5/1990
 1.  
Antôn Trần Văn Lựu Đức Chính 15/12/1953 29/12/2001
 1.  
Giacôbê Tống Thành Luyến La Dày 15/06/1977 24/05/2012
 1.  
Phêrô Nguyễn Đình Luyện Hòa Vinh 29/6/1987 12/6/2018
 1.  
Giuse Phạm Xuân Mạo Long Hà 12/04/1975 11/11/2009
 1.  
Phêrô Ngô Công Minh Ba Bàu 1976 29/6/2011
 1.  
FX. Nguyễn Quang Minh Tân Lý 06/10/1966 27/8/1998
 1.  
Giuse Đặng Văn Nam An Bình 09/2/1956 06/8/1998
 1.  
Phaolô Nguyễn Văn Ngụ Vinh Phú 16/6/1949 15/8/1991
 1.  
Phêrô Nguyễn Duy Nhạc Võ Đắt 22/12/1984 12/6/2018
 1.  
Philipphê Lê Trọng Phan Nhà Hưu 21/3/1935 04/6/1965
 1.  
FX. Trần Văn Phi Hàm Phú 04/02/1979 25/4/2013
 1.  
Phêrô Hoàng Phồn Đức Phú 13/01/ 1985 10/12/2014
 1.  
Anrê Lương Vĩnh Phú TT. Tàpao 25/12/1966 27/8/1998
 1.  
Phêrô Nguyễn Tri Phương Phú Lâm 10/01/1976 29/6/2011
 1.  
F. Ass. Nguyễn Đức Quang Đaguri 04/10/1953 29/9/1992
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Quang Phaolô 12/8/1969 22/2/2006
 1.  
GB. Trần Thái Quốc Nghĩa Hòa 14/06/1981 10/12/2014
 1.  
Giuse Ngô Đình Quý Gia Huynh 20/06/1974 29/6/2011
 1.  
FX. Phạm Quyền Văn Thánh 16/5/1943 17/12/1972
 1.  
Anrê Vũ Quỳnh Võ Đắt 16/01/1984 17/06/2016
 1.  
Giuse Phạm Hoài Sâm Mân Côi 25/06/1972 24/05/2012
 1.  
Phêrô Nguyễn Đình Sáng Thọ Tràng 15/5/1954 29/9/1992
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Soi Hồ Thắng 05/3/1969 06/12/2002
 1.  
Luca Nguyễn Thái Sơn Long Hương 17/11/1978 12/7/2017
 1.  
Phêrô Đỗ Sự Đá Dựng 10/6/1969 14/1/2005
 1.  
Phêrô Lê Trọng Tạo Vinh Tân 04/8/1985 12/6/2018
 1.  
FX. Đặng Hùng Tân Ma Lâm 23/8/1965 8/9/2000
 1.  
FX. Lê Nguyên Thao Du học Mỹ 10/06/1984 17/06/2016
 1.  
Phêrô Hồ Đức Thắng Hòa Thuận 25/8/1966 14/1/2005
 1.  
Đaminh Phạm Hoàng Thắng Hiệp Nghĩa 02/02/1985 17/06/2016
 1.  
Stêphanô Bùi Vi Thành Phục Sinh 12/12/1978 24/05/2012
 1.  
Giuse Nguyễn Anh Thi Du học Ý 10/02/1971 14/05/2011
 1.  
Giuse Hồ Văn Thiện Nhà Hưu 07/3/1949 17/3/1994
 1.  
Antôn Nguyễn Bá Thiện Đức Tân 11/8/1972 15/8/2007
 1.  
Phêrô Hoàng Văn Thinh Tân Lập 9/5/1950 02/5/1996
 1.  
Giuse Phạm Thọ Hiệp An 15/3/1960 27/8/1998
 1.  
Gioan Trần Văn Thức CV. Nicôla 05/12/1962 08/9/2000
 1.  
FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương Suối Nhuôm 10/04/1972 24/05/2012
 1.  
GB. Trần Văn Thuyết Long Hương 16/1/1953 15/8/1991
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Tiến Phú Hài 15/3/1945 19/12/1974
 1.  
Vinh Sơn Vũ Khắc Tiệp Thọ Tràng 30/6/1987 12/6/2018
 1.  
Phaolô Hoàng Văn Tới Kim Ngọc 01/01/1975 17/06/2016
 1.  
Phaolô Hoàng Kim Tốt Vinh Lưu 05/11/1957 29/9/1992
 1.  
Phaolô Nguyễn Ngọc Trác Tầm Hưng 23/10/1985 10/12/2014
 1.  
Giuse Bạch Kim Tri Rạng 14/6/1966 22/2/2006
 1.  
Micae Cù Đức Trí Cà Tang 07/10/1971 22/2/2006
 1.  
Phêrô Vũ Nhật Trí Tư Tề 01/04/1975 11/11/2009
 1.  
Phêrô Nguyễn Minh Triết Truyền Tin 12/07/1978 24/05/2012
 1.  
Giuse Hồ Đắc Trung Vinh Thanh 18/4/1986 12/6/2018
 1.  
Giacôbê Lê Đức Trung Nhà Hưu 19/9/1922 19/6/1957
 1.  
Gioan Trần Ngọc Trung TT. Tàpao 30/01/1983 17/06/2016
 1.  
Tađêô Nguyễn Quang Trung Gia An 20/09/1973 11/11/2009
 1.  
Augustinô Nguyễn Công Trứ Vinh Hưng 10/10/ 1979 10/12/2014
 1.  
FX. Hồ Tấn Đông Hà 12/08/1977 24/05/2012
 1.  
Antôn Nguyễn Kiến Tánh Linh 17/8/1961 27/8/1998
 1.  
Phêrô Trần Thanh Tân Châu 14/10/1971 8/9/2000
 1.  
Phêrô Nguyễn Anh Tuấn Chính Tòa 27/10/ 1982 10/12/2014
 1.  
Antôn Lê Minh Tuấn Vinh Thanh 18/10/1965 17/3/1994
 1.  
Phaolô Nguyễn Anh Tuấn Hiệp Đức 20/7/1981 12/7/2017
 1.  
Tôma Phan Quốc Tuấn TGM 28/6/1969  19/05/2012
 1.  
Phêrô Lê Anh Tuấn TGM 01/5/1975 25/4/2013
 1.  
GB. Nguyễn Hồng Uy CV. Nicôla 01/11/1971 22/2/2006
 1.  
Anphong Nguyễn Công Vinh Vinh An 13/1/1947 15/4/1975
 1.  
FX. Huỳnh Thiên Khiết Tâm 15/12/ 1981 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Hoài Thanh Hải 01/06/1973 10/12/2014
 1.  
Augustinô Vũ Văn Vụ Đông Hải 05/08/1979 10/12/2014
 1.  
Đaminh Lê Hoàng Vương Tân Lý 15/07/ 1981 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Hữu Xuân TT. Tàpao 06/01/1986 12/6/2018

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây