Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45

 •   24/03/2020 03:16:02 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41

 •   20/03/2020 08:47:01 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.03.2020 – Chúa nhật IV mùa Chay – Ga 9,1-41
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42

 •   12/03/2020 09:55:01 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.03.2020 – Chúa nhật III mùa Chay – Ga 4,5-42
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9

 •   03/03/2020 05:35:06 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.03.2020 – Chúa nhật II mùa Chay – Mt 17,1-9
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

 •   29/02/2020 03:35:02 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

 •   29/02/2020 03:35:02 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37

 •   29/02/2020 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.02.2020 – Chúa nhật VI Thường niên – Mt 5,17-37
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.02.2020 – Chúa nhật V Thường niên – Mt 5,13-16

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.02.2020 – Chúa nhật V Thường niên – Mt 5,13-16

 •   04/02/2020 05:18:01 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 09.02.2020 – Chúa nhật V Thường niên – Mt 5,13-16
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23

 •   29/01/2020 05:17:01 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 26.01.2020 – Chúa nhật III Thường niên – Mt 4,12-23
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

 •   29/01/2020 05:17:01 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

 •   15/01/2020 07:33:01 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

 •   07/01/2020 06:20:02 PM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12

 •   04/01/2020 06:46:07 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 05.01.2020 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24

 •   26/12/2019 06:26:02 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 22.12.2019 – Chúa nhật IV mùa Vọng – Mt 1,18-24
Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23

 •   26/12/2019 06:26:02 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh thể- Ngày 29.12.2019 – Lễ Thánh Gia Thất – Mt 2,13-15.19-23
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

 •   10/12/2019 06:54:02 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43

 •   05/12/2019 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 24.11.2019 – Lễ Chúa Kitô Vua – Lc 23,35-43
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.12.2019 – Chúa nhật II mùa Vọng – Mt 3,1-12

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.12.2019 – Chúa nhật II mùa Vọng – Mt 3,1-12

 •   05/12/2019 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 08.12.2019 – Chúa nhật II mùa Vọng – Mt 3,1-12
Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

 •   12/11/2019 10:27:01 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây