CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C (06/01/2019)

Thứ sáu - 18/01/2019 17:31
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C (06/01/2019) - Detail - Tin Tức - http://tinvui.org/vi/news/Suy-Niem-Chua-Nhat/chua-nhat-chua-hien-linh-nam-c-06-01-2019-13692.html
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C (06/01/2019)
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C (06/01/2019)
SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
----oooOooo----
 
THIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI
"Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?
Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương,
và chúng tôi đến để triều bái Người".
 
I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ
Không chỉ có dân Do-thái chờ mong Chúa Cứu Thế mà các dân ngọai cũng chờ mong Người không kém. Và Thiên Chúa nhập thể và sinh ra làm người là Hài Nhi Giê-su đã đáp lại sự chờ mong ấy. Câu chuyện ba nhà Đạo Sĩ Đông Phương tìm đến Giê-ru-sa-lem và Bê-lem để triều bái Vua dân Do-thái là câu chuyện đẹp như chuyện cổ tích mang đấy ý nghĩa thần học cao siêu của Ngày Lễ Hiển Linh 
Chúng ta hãy suy gẫm sự kiện Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại để thấy đuợc kế họach cứu độ và tấm lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa.
 
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 2,1-12:
Khi Chúa Giê-su sinh hạ tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Ki-tô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Is-ra-el dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
 
III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 2,1-12:  
3.1 Ngôn ngữ của Thánh Kinh: Thánh Kinh đã dùng ngôn ngữ biểu trưng với hình ảnh ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời để diễn tả tác động soi sáng chỉ đường của Thiên Chúa dành cho ba Đạo Sĩ Phương Đông đệ các ngài tìm đến Giê-ru-sa-lem là thủ đo của dân Do-thái để bái yết và thờ phượng Vua mới sinh ra. Tại Giê-ru-sa-lem ba Đạo Sĩ nhận được thông tin đáng tin cậy từ những người có liên hệ mật thiết với sự kiện nên các ngài đến được Bê-lem để tỉm ra Trẻ Thơ nằm trong máng cỏ....
3.2 Trẻ thơ Giê-su là vua Dân Do-thái: Triều đình Hê-rô-đê và những nhà thông thái trong Ít-ra-en biết rõ nơi sinh ra của vua dân Do-thái là Bê-lem, nhưng họ án binh bất động và đổi phó theo cách thế gian hèn hạ: loại trừ người có nguy hại đến sự nghiệp và tiền đồ tương lai của mình bằng lệnh giết hại các trẻ thơ sinh ra trong khoảng thời gian vị vua huyền bí là Trẻ Thơ Giê-su có khả năng xuất hiện. Trẻ Thơ Giê-su chính là Vua của người Do-thái mà họ từ chối ngay từ khi ngài mới hạ thế và sau này họ vẫn từ chối trước tòa Phi-la-tô!
3.3 Trẻ Thơ Giê-su còn là vua của các dân ngoại: Nhưng Trẻ Thơ Giê-su không chỉ là vua dân Do-thái mà Người còn là vua các dân ngoai ở Phương Đông nữa. Lễ vật ba nhà Đạo Sĩ dâng biếu Trẻ Thơ Giê-su là những lễ vật của vị hoàng đế: vàng, nhũ hương và mộc dược. Cử chỉ thái độ ba Đạo Sĩ thể hiện trước Trẻ Thơ Giê-su là thái độ cử chỉ cung kính của kẻ bề tôi đối với hàng vua chúa.
 
IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 2,1-12:
4.1 Hãy nhận Người làm vua: Mỗi người trong chúng ta đều được hồng ân nhận biết Chúa Hài Đồng Giê-su là vua của chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Ngườo làm vua làm chúa của chúng ta.  Chúng ta hãy để cho Nguờo thống trị tâm hồn và của sống của chúng ta và hãy bước đi theo sự hướng dẫn của Người. Đó là điều quan trọng số một của Mùa Giáng Sinh.
4.2 Hãy gíup dân ngoại nhận Người làm vua: Điều quan trọng số hai của Mùa Giáng Sinh là mỗi Ki-tô hữu thực thi sứ mạng làm cho những người ngoại sống bên cạnh mình nhìn nhận Chúa Hài Đồng Giê-su làm vua của họ. Việc này rất hệ trọng trong bôi cảnh thế giới loài người càng ngày càng thù nghịch với Thiên Chúa và coi thường những sứ điệp của Tin Mừng.  
 
V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 2,1-12:  
KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha tòan năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Cha đã để cho Con Một Cha tỏ mình cho các dân ngoại khi ba Đạo Sĩ tỉm đến Bê-lem bái yết Người. Xin Cha đón nhận lời cầu xin tha thiết của chúng con.   
 
Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:
1.- «Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này được tác động để nhận ra dấu chỉ về Thiên Chúa mà lên đường tìm kiếm Người.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
2.- «Nghe nói thế, vua Hê--đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Ki-tô sinh hạ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ cùng cho hết mọi Ki-tô hữu giáo dân để mọi thành phần Dân Chúa biết làm cho mọi người lương dân chung quanh thắc mắc về Thiên Chúa và về Đạo Thánh để tìm hiểu và nhận biết.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
3.-«Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người lớn bé già trẻ đều được ơn soi sáng mà nhận biết sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
4.- « Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người khát khao Thiên Chúa và tìm kiếm Người để nhận ra Người mà bái lạy tôn vinh.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
 
LỜI KẾT:  
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã để Con yêu dấu của Cha tỏ mình ra cho các dân ngoại.
Chúng con xin Cha giúp chúng con thực thi sứ mạng làm cho lương dân nhận biết Cha và Con Cha là Chúa Hài Đồng Giê-su.
Chúng con xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen
 
Sài-gòn ngày 01 tháng 01 năm 2019
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây