Danh sách linh mục Giao phận phan thiết

CÁC LINH MỤC ĐANG LÀM MỤC VỤ
TẠI GIÁO PHẬN PHAN THIẾT (cập nhật 03/2021)
 
Stt Tên thánh,
họ và tên
Nơi
phục vụ
Thông tin
 1.  
Giuse Cao Hùng Thế An Võ Đắt
2020
Sinh: 15/6/1987
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Giuse Nguyễn Hữu An Thánh Tâm
2019
Sinh: 20/3/1967
Chịu chức: 8/9/2000
 1.  
Giuse Nguyễn Kim Anh Chính Tâm
2018
Sinh: 12/02/1955
Chịu chức: 29/9/1992
 1.  
Phêrô Nguyễn Xuân Anh Phaolô
2019
Sinh: 6/7/1954
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Bình Ma Lâm
2020
Sinh: 29/11/1977
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Phêrô Trần Thanh Bình Thánh Tâm
2019
Sinh: 02/01/1985
Chịu chức: 12/7/2017
 1.  
Antôn Trương Ngọc Cảnh Gio Linh
2020
Sinh: 01/1/1970
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Giuse Nguyễn Thanh Cảnh Phục Sinh
2021
Sinh: 29/6/1971
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Phêrô Phan Ngọc Cẩm Phan Rí Cửa
2013
Sinh: 20/7/1946
Chịu chức: 17/3/1994
 1.  
Tôma Nguyễn Hải Châu Phước An
2019
Sinh: 22/12/1971
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Phêrô Đặng Hữu Châu Thánh Gia
2018
Sinh: 25/6/1967
Chịu chức: 15/08/2007
 1.  
Giacôbê Tạ Chúc Thuận Nghĩa
2018
Sinh: 06/8/1968
Chịu chức: 01/5/2004
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Chữ Thanh Hải
2014
Sinh: 5/7/1944
Chịu chức: 12/5/1974
 1.  
Phêrô Nguyễn Thiên Cung Tđ. Anh em BAXH
2020
Sinh: 14/1/1947
Chịu chức: 04/5/1975
 1.  
Giuse Nguyễn Du Chính Tòa
2020
Sinh: 23/8/1987
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
Lôrensô Đỗ Quốc Dũng Vinh Tân
2021
Sinh: 27/12/1990
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Phaolô Hoàng Đức Dũng Hiệp Đức
2018
Sinh: 20/11/1969
Chịu chức: 01/5/2004
 1.  
Giuse Nguyễn Tiến Dũng Vũ Hòa
2018
Sinh: 14/3/1972
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Phêrô Trần Đình Dũng Huy Khiêm
2021
Sinh: 26/10/1983
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Hữu Duy Cù Mi
2019
Sinh: 26/03/1972
Chịu chức: 8/9/2000
 1.  
Micae Vũ Quốc Duy Long Hương
2019
Sinh: 15/12/1984
Chịu chức: 12/7/2017
 1.  
F.Ass. Phạm Quảng Đại Hồng Liêm
2021
Sinh: 17/11/1983
Chịu chức: 17/06/2016
 1.  
Gioan Trần Lữ Đô Đa Tro
2020
Sinh: 26/04/1980
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Nicôla Huỳnh Đức Phú Quý
2019
Sinh: 14/8/1969
Chịu chức: 01/5/2004
 1.  
Simon Trần Quốc Được Phan Rí Cửa
2020
Sinh: 05/10/1985
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
FX. Đinh Tiên Đường Võ Đắt
2018
Sinh: 13/11/1946
Chịu chức: 15/4/1975
 1.  
Gioan Nguyễn Kim Hà Kim Ngọc
2019
Sinh: 18/8/1956
Chịu chức: 15/8/2007
 1.  
GB. Bùi Thanh Hải Thanh Xuân
2020
Sinh: 06/01/1986
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
Gioan Hoàng Huỳnh Hải Antôn
2018
Sinh: 26/03/1980
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Thanh Hải Nghị Đức
2020
Sinh: 22/08/1972
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
GB. Nguyễn Trường Hải Giuse
2019
Sinh: 18/02/1970
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Fatima
2018
Sinh: 20/12/1957
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Hiên Ba Bàu
2020
Sinh: 10/8/1954
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp Sùng Nhơn
2018
Sinh: 19/9/1981
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Tôma Nguyễn Văn Hiệp Đức Thắng
2020
Sinh: 14/3/1976
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Phaolô Trần Trọng Hiếu Mũi Né
2019
Sinh: 05/05/1974
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Giuse Lê Văn Hiếu Thuận Đức
2021
Sinh: 01/05/ 1976
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Phaolô Nguyễn Thái Hinh Sông Phan
2016
Sinh: 21/12/1976
Chịu chức: 25/4/2013
 1.  
Giuse Nguyễn Công Hoàng Mẹ Thiên Chúa
2010
Sinh: 23/02/1971
Chịu chức: 11/11/2009
 1.  
GB. Hoàng Đại Hoàng Tinh Hoa
2020
Sinh: 13/05/1976
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Phaolô Hoàng Phương Hoàng TGM
2020
Sinh: 12/6/1971
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Đaminh Nguyễn Văn Hoàng Hòa Vinh
2018
Sinh: 05/10/1967
Chịu chức: 17/3/1994
 1.  
Gioakim Phạm Văn Hoạt Nam Chính
2018
Sinh: 03/05/ 1980
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Antôn Nguyễn Thế Học Tà Mon
2016
Sinh: 04/05/1972
Chịu chức: 11/11/2009
 1.  
Phêrô Nguyễn Huy Hồng Vô Nhiễm
2009
Sinh: 23/4/1946
Chịu chức: 17/3/1994
 1.  
Phaolô Nguyễn Bá Huân Thánh Mẫu
2015
Sinh: 25/1/1974
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
FX. Đinh Quang Hùng Hà Văn
2006
Sinh: 15/3/1950
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Micae Hoàng Minh Hùng Tin Mừng
2021
Sinh: 5/3/1952
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
FX. Hồ Xuân Hùng Đakai
2018
Sinh: 20/3/1971
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Đaminh Nguyễn Đức Hùng Bình An
2021
Sinh: 28/3/1989
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
FX. Nguyễn Minh Hùng Chính Tâm
2020
Sinh: 02/02/1987
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
Giuse Trương Văn Hùng Sông Lũy
2021
Sinh: 24/4/1967
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Giuse Hồ Sĩ Hữu TGM
2017
Sinh: 8/7/1950
Chịu chức: 15/8/1991
 1.  
FX. Nguyễn Đức Huy Võ Đắt
2020
Sinh: 12/4/1987
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Giuse Nguyễn Việt Huy Châu Thủy
2020
Sinh: 22/1/1951
Chịu chức: 01/6/1990
 1.  
Gioakim Phạm Văn Huy Thanh Hải
2019
Sinh: 10/7/1984
Chịu chức: 12/7/2017
 1.  
G. Vianney Dương Nguyên Kha TGM
2016
Sinh: 16/7/1978
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
GB. Nguyễn Linh Kha Cù Mi
2020
Sinh: 20/9/1988
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Antôn Hồ Tấn Khả Vinh Phú
2019
Sinh: 06/2/1963
Chịu chức: 06/12/2002
 1.  
Phêrô Đoàn Vũ Khoa Đồi Đá
2021
Sinh: 27/02/1984
Chịu chức: 17/06/2016
 1.  
Phêrô Trần Ngọc Khoa Thanh Hải
2020
Sinh: 19/5/1981
Chịu chức: 12/7/2017
 1.  
Pheâroâ Traàn Duy Khanh Đakim 2 
2018
Sinh: 12/9/1978
Chịu chức: 25/4/2013
 1.  
Giuse Nguyễn Đức Khẩn Cửa Cạn
2020
Sinh: 10/8/1953
Chịu chức: 19/2/1998
 1.  
GB. Lương Trọng Khiêm Tân Châu
2020
Sinh: 10/12/1974
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
GB. Nguyễn Đình Khôi Hiệp Tân
2015
Sinh: 29/10/1972
Chịu chức: 15/8/2007
 1.  
Phaolô Nguyễn Viết Khôi Tàpao
2020
Sinh: 29/9/1985
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Phêrô Trần Thiện Khuê Vĩnh Hảo
2021
Sinh: 25/3/1973
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Augustinô Nguyễn Văn Lạc Thanh Bình
2015
Sinh: 10/1/1947
Chịu chức: 12/5/1974
 1.  
Giuse Nguyễn Anh Lâm Đông Hà
2021
Sinh: 26/7/1976
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Phêrô Hoàng Vĩnh Linh Vinh Tân
2017
Sinh: 24/12/1952
Chịu chức: 02/5/1996
 1.  
Giuse Lê Văn Linh Phú Lâm
2020
Sinh: 09/12/1967
Chịu chức: 24/5/2012
 1.  
Phaolô Nguyễn Văn Linh Lương Sơn
2016
Sinh: 20/7/1969
Chịu chức: 06/12/2002
 1.  
Phêrô Nguyễn Châu Linh Vinh Thủy
2019
Sinh: 29/02/1968
Chịu chức: 01/06/2010
 1.  
GB. Trần Ngọc Linh Vinh Thanh
2021
Sinh: 12/08/1974
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
GB. Ngô Đình Long Võ Xu
2018
Sinh: 01/1/1971
Chịu chức: 01/5/2004
 1.  
Giuse Nguyễn Thành Long Bình An
2018
Sinh: 15/02/1972
Chịu chức: 15/8/2007
 1.  
Augustinô Nguyễn Đức Lợi Thánh Linh
2016
Sinh: 17/7/1966
Chịu chức: 27/8/1998
 1.  
Giacôbê Nguyễn Minh Luận Tân Lập
2019
Sinh: 07/8/1973
Chịu chức: 15/8/2007
 1.  
Phêrô Võ Tấn Luật Chính Tòa
2018
Sinh: 12/3/1969
Chịu chức: 06/12/2002
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Lừng Cv. Nicôla
2013
Sinh: 28/11/1950
Chịu chức: 31/5/1990
 1.  
Antôn Trần Văn Lựu Đức Chính
2018
Sinh: 15/12/1953
Chịu chức: 29/12/2001
 1.  
Giacôbê Tống Thành Luyến Đức Tân
2020
Sinh: 15/06/1977
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
Phêrô Nguyễn Đình Luyện TGM
2020
Sinh: 29/6/1987
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
Giuse Phạm Xuân Mạo Mêpu
2020
Sinh: 12/04/1975
Chịu chức: 11/11/2009
 1.  
Phêrô Ngô Công Minh Đa Kim 1
2020
Sinh: 1976
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
FX. Nguyễn Quang Minh Tân Lý
2018
Sinh: 06/10/1966
Chịu chức: 27/8/1998
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Minh Vinh Thanh
2021
Sinh: 03/01/1991
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Giuse Đặng Văn Nam An Bình
2016
Sinh: 09/2/1956
Chịu chức: 06/8/1998
 1.  
Phêrô Nguyễn Đức Nam Thọ Tràng
2021
Sinh: 15/01/1989
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Phaolô Nguyễn Văn Ngụ Tân Tạo
2019
Sinh: 16/6/1949
Chịu chức: 15/8/1991
 1.  
Bart. Trần Nhật Nghĩa Hiệp An
2020
Sinh: 25/4/1989
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Phêrô Nguyễn Duy Nhạc Rạng
2020
Sinh: 22/12/1984
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
FX. Traàn Vaên Phi Hàm Phú
2016
Sinh: 04/02/1979
Chịu chức: 25/4/2013
 1.  
Phêrô Hoàng Phồn Đức Phú
2018
Sinh: 13/01/1985
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Anrê Lương Vĩnh Phú Hiệp Nghĩa
2020
Sinh: 25/12/1966
Chịu chức: 27/8/1998
 1.  
Phêrô Nguyễn Tri Phương Nam Hà
2012
Sinh: 10/01/1976
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
Antôn Trần Mạnh Phương Vinh Lưu
2021
Sinh: 02/6/1987
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
F.Ass. Nguyễn Đức Quang Đaguri
2007
Sinh: 04/10/1953
Chịu chức: 29/9/1992
 1.  
Giuse Nguyễn Nhật Quang Võ Đắt
2021
Sinh: 28/12/1990
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Quang Hiệp Đức
2021
Sinh: 17/3/1987
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Quang Đồng Tiến
2019
Sinh: 12/8/1969
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
GB. Trần Thái Quốc Nghĩa Hòa
2018
Sinh: 14/06/1981
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Giuse Ngô Đình Quý Phú Hội
2020
Sinh: 20/06/1974
Chịu chức: 29/6/2011
 1.  
FX. Phạm Quyền Văn Thánh
2018
Sinh: 14/3/1945
Chịu chức: 17/12/1972
 1.  
Anrê Vũ Quỳnh Hòa Đông
2021
Sinh: 16/01/1984
Chịu chức: 17/06/2016
 1.  
Giuse Phạm Hoài Sâm Tàpao
2020
Sinh: 25/06/1972
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
Phêrô Nguyễn Đình Sáng Thọ Tràng
2017
Sinh: 15/5/1954
Chịu chức: 29/9/1992
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Soi Vinh Thắng
2017
Sinh: 05/3/1969
Chịu chức: 06/12/2002
 1.  
Luca Nguyễn Thái Sơn Hòa Thuận
2019
Sinh: 17/11/1978
Chịu chức: 12/7/2017
 1.  
Phêrô Đỗ Sự Suối Nhuôm
2021
Sinh: 10/6/1969
Chịu chức: 14/1/2005
 1.  
Phêrô Lê Trọng Tạo Chính Tòa
2020
Sinh: 04/8/1985
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
FX. Đặng Hùng Tân Long Hà
2020
Sinh: 23/8/1965
Chịu chức: 8/9/2000
 1.  
Giuse Trần Duy Tân Cv. Nicôla
2020
Sinh: 15/5/1983
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Phêrô Hồ Đức Thắng Lưu Nghĩa
2021
Sinh: 25/8/1966
Chịu chức: 14/1/2005
 1.  
Đaminh Phạm Hoàng Thắng Sông Mao
2021
Sinh: 02/02/1985
Chịu chức: 17/06/2016
 1.  
Stêphanô Bùi Vi Thành Tầm Hưng
2021
Sinh: 12/12/1978
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
Giuse Nguyễn Anh Thi Hòa Vinh
2020
Sinh: 10/02/1971
Chịu chức: 14/05/2011
 1.  
Antôn Nguyễn Bá Thiện Gia Huynh
2020
Sinh: 11/8/1972
Chịu chức: 15/8/2007
 1.  
Phêrô Hoàng Văn Thinh Đồng Kho
2019
Sinh: 9/5/1950
Chịu chức: 02/5/1996
 1.  
Phêrô Nguyễn Viết Tho Tầm Hưng
2021
Sinh: 12/02/1990
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Giuse Phạm Thọ Hiệp An
2018
Sinh: 15/3/1960
Chịu chức: 27/8/1998
 1.  
Gioan Trần Văn Thức Cv. Nicôla
2017
Sinh: 05/12/1962
Chịu chức: 08/9/2000
 1.  
FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương Vinh Lưu
2021
Sinh: 10/04/1972
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
GB. Trần Văn Thuyết Long Hương
2018
Sinh: 16/1/1953
Chịu chức: 15/8/1991
 1.  
Phêrô-Khanh Trần Vi Tiến Hà Văn
2020
Sinh: 24/4/1985
Chịu chức: 31/7/2020
 1.  
Vinh Sơn Vũ Khắc Tiệp Sông Phan
2020
Sinh: 30/6/1987
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
Phaolô Hoàng Văn Tới Suối Sâu
2020
Sinh: 01/01/1975
Chịu chức: 17/06/2016
 1.  
Phaolô Hoàng Kim Tốt Phú Hài
2021
Sinh: 05/11/1957
Chịu chức: 29/9/1992
 1.  
Phaolô Nguyễn Ngọc Trác La Dày
2020
Sinh: 23/10/1985
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Giuse Bạch Kim Tri Rạng
2018
Sinh: 14/6/1966
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Micae Cù Đức Trí Cà Tang
2018
Sinh: 07/10/1971
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Phêrô Vũ Nhật Trí Tư Tề
2018
Sinh: 01/04/1975
Chịu chức: 11/11/2009
 1.  
Phêrô Nguyễn Minh Triết Truyền Tin
2016
Sinh: 12/07/1978
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
Giuse Hồ Đắc Trung Hiệp Nghĩa
2020
Sinh: 18/4/1986
Chịu chức: 12/6/2018
 1.  
Gioan Trần Ngọc Trung Đá Dựng
2021
Sinh: 30/01/1983
Chịu chức: 17/06/2016
 1.  
Tađêô Nguyễn Quang Trung Gia An
2018
Sinh: 20/09/1973
Chịu chức: 11/11/2009
 1.  
Augustinô Nguyễn Công Trứ Vinh Hưng
2017
Sinh: 10/10/ 1979
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Giuse Hồ Sĩ Trực Tàpao
2021
Sinh: 16/6/1989
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
FX. Hồ Tấn Hòa Thuận
2021
Sinh: 12/08/1977
Chịu chức: 24/05/2012
 1.  
Antôn Nguyễn Kiến Tú Tánh Linh
2018
Sinh: 17/8/1961
Chịu chức: 27/8/1998
 1.  
Phêrô Trần Thanh Tú Tân Châu
2018
Sinh: 14/10/1971
Chịu chức: 8/9/2000
 1.  
Phêrô Nguyễn Anh Tuấn Nước Trời
2019
Sinh: 27/10/ 1982
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Antôn Lê Minh Tuấn Thanh Xuân
2021
Sinh: 18/10/1965
Chịu chức: 17/3/1994
 1.  
Phaolô Nguyễn Anh Tuấn Tân Lý
2019
Sinh: 20/7/1981
Chịu chức: 12/7/2017
 1.  
Tôma Phan Quốc Tuấn Tàpao
2018
Sinh: 28/6/1969 
Chịu chức: 19/05/2012
 1.  
Phêrô Lê Anh Tuấn Phước Sa
2019
Sinh: 01/5/1975
Chịu chức: 25/4/2013
 1.  
GB. Nguyễn Hồng Uy TGM
2020
Sinh: 01/11/1971
Chịu chức: 22/2/2006
 1.  
Antôn Nguyễn Văn Việt Gia An
2021
Sinh: 29/10/1989
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Anphong Nguyễn Công Vinh Vinh An
2018
Sinh: 13/1/1947
Chịu chức: 15/4/1975
 1.  
FX. Huỳnh Thiên Vũ Khiết Tâm
2018
Sinh: 15/12/ 1981
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Hoài Vũ Tiến Thành
2021
Sinh: 01/06/1973
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Giuse Phạm Lê Nguyên Vũ Tàpao
2021
Sinh: 23/11/1986
Chịu chức: 28/01/2021
 1.  
Augustinô Vũ Văn Vụ Đông Hải
2018
Sinh: 05/08/1979
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Đaminh Lê Hoàng Vương Mân Côi
2020
Sinh: 15/07/ 1981
Chịu chức: 10/12/2014
 1.  
Phêrô Nguyễn Hữu Xuân Tapao
2018
Sinh: 06/01/1986
Chịu chức: 12/6/2018
 
 

CÁC LINH MỤC CƯ TRÚ TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG PHAN THIẾT
 
Stt Tên thánh, Họ & Tên Thông tin
 1.  
Giuse Bùi Ngọc Báu Sinh: 10/5/1937
Chịu chức: 26/5/1967
 1.  
Đaminh-Cẩm Nguyễn Đình Cẩm Sinh: 15/9/1936
Chịu chức: 26/6/1965
 1.  
Giuse Trần Đức Dậu Sinh: 10/12/1945
Chịu chức: 17/12/1972
 1.  
Giuse Đinh Vĩ Đại Sinh: 15/12/1949
Chịu chức: 21/11/1975
 1.  
Antôn Vũ Ngọc Đăng Sinh: 01/9/1937
Chịu chức: 26/5/1967
 1.  
Gioan Nguyễn Văn Hảo Sinh: 15/3/1944
Chịu chức: 12/5/1972
 1.  
Phêrô Nguyễn Viết Hiền Sinh:12/5/1938
Chịu chức: 31/5/1966
 1.  
GB. Hoàng Văn Khanh Sinh: 03/8/1947
Chịu chức: 24/6/1975
 1.  
Phaolô Lê Quang Luân Sinh: 25/12/1943
Chịu chức: 07/6/1990
 1.  
Giuse Hồ Văn Thiện Sinh: 07/3/1949
Chịu chức: 17/3/1994
 1.  
Phêrô Nguyễn Văn Tiến Sinh: 15/3/1945
Chịu chức: 19/12/1974
 1.  
Giacôbê Lê Đức Trung Sinh: 19/9/1922
Chịu chức: 19/6/1957


CÁC LINH MỤC ĐI HỌC
 
Stt Tên thánh, Họ & Tên Thông tin
 1.  
Giuse Lê Minh Hà Sinh: 08/6/1981
Chịu chức: 10/12/2014
  FX. Lê Nguyên Thao Sinh: 10/6/1984
Chịu chức: 17/6/2016
 1.  
Phaolô Nguyễn Trọng Báu Sinh: 01/01/1977
Chịu chức: 29/6/2011

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây