Cáo Phó: Thân Mẫu Linh mục Antôn Đinh Bá Cẩn, Giáo xứ Gioan Phaolô II

Cáo Phó: Thân Mẫu Linh mục Antôn Đinh Bá Cẩn, Giáo xứ Gioan Phaolô II
Thánh Lễ An táng lúc 9g ngày 18.10.2017, tại Nhà Thờ Vinh Châu, Giáo phận Bà rịa.