Linh mục đoàn Phan thiết Tĩnh Tâm ngày thứ hai

Linh mục đoàn Phan thiết Tĩnh Tâm ngày thứ hai
ài giảng – Thinh lặng – Xét gẫm.

Linh mục đoàn Phan thiết Tĩnh Tâm ngày thứ hai

 

Kinh Sáng - Nguyện Gẫm - Thánh Lễ

Hình chung

Cùng lớp khóa 3 - Đại chủng viện thánh Giuse -  Sài gòn

bài giảng